Türkiye´nin Kanayan Yarası: Doğu ve Güneydoğu Anadolu-2
Tarih: 18.10.2015 22:01:21 / 4386okunma / 0yorum
HABİLHAN PEHLİVANLI

II- 1990 YILINDAN SONRAKİ RAPORLARA GÖRE MESELELER VE ÇÖZÜMLER

A) EĞİTİM, ÖĞRETİM VE KÜLTÜR

a) MESELELER

1. Eğitim hizmetleri sayı ve nitelik olarak Türkiye ortalamasının altındadır. GAP bölgesinde altı ve yukarı yaşlarda yaklaşık 1,5 milyon kişi okuryazar değildir. Doğu ve Güneydoğu bir bütün olarak dikkate alındığında okuryazar olmayan nüfusun 3 milyonu aştığı tahmin edilmektedir. 1987´de Türkiye´de okuma yazma oranı %77 iken GAP bölgesinde bu oran %43´tür. (1)

2. Bölgede 4.131 okul kapalıdır. Açık olanlarda da öğretmen açığı had safhadadır. Bu yüzden eğitim ve öğretim aksamaktadır. (2)

3. Bölge insanının bir bölümünün Türkçe bilmemesi yüzünden sosyal yönden iletişim kurulması imkânı yoktur. (3)

4. Gençleri sosyal ve sportif yönden meşgul edecek, program ve tesisler yeterli değildir. Amatör sporu teşvik edip geliştirici düzenlemeler ya hiç yoktur veya çok cılız ve yetersizdir. (4)

b) ÇÖZÜMLER

1. Eğitim yetersiz olan köy ve kasaba okulları yerine “yatılı bölge okullarının” açılması bölge gençlerine büyük fayda sağlayacaktır. (5)

2. Eğitim seviyesinin düşüklüğü göz önüne alınarak üniversiteye girişte özel kontenjan uygulanmalıdır. Yurt imkânları artırılmalı, meslekî teknik öğretim imkânları sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Eğitim kadroları güçlendirilmelidir. (6)

3. Bölgedeki kültürel varlıklar titizlikle araştırılmalıdır. (7)

4. Amatör sporun geliştirilmesi ve devamını sağlayacak her türlü destek sağlanmalıdır. (8)

B- SOSYOEKONOMİK DURUM

a) MESELELER

1. Terör dolayısıyla küçük yerleşim birimlerinden büyük yerleşim birimlerine göç olmaktadır. Bu ise şehirlerin güvenliğini tehdit eden bir durum olduğu gibi zaten çarpık bir kentleşmenin devam ettiği bölgede meseleleri daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Devlet elektrik, su parasını tahsil edememektedir. Bankalar çiftçiye, köylüye verdiği kredileri tahsil edememekte, tahsili için de korkularından icraya verememektedirler. İşsizlik had safhadadır. Ellerinde satacak bir şeyi kalmayan ve büyük kentlere göçen insanların ellerindeki para bitince asıl mesele başlayacaktır. Sosyolojik olarak bu insanlar terör örgütleri için hazır bir topluluk oluşturmaktadırlar. (9)

2. Bölgede yaylacılık yolu kapanmış, hayvancılık yok denecek kadar azalmıştır. (10)

3. Şırnak ve Silopi kömür ocaklarının kapalı oluşundan dolayı halk kışlık kömürlerini temin edememektedir. Bölge kalkınmasında önemli bir kaynak oluşturacak olan teşvik kredilerinin isabetli ve sağlıklı verilmediği, daha çok siyasî tercihlere dayalı dağıtıldığı dolayısıyla yatırımların aksadığı görülmüştür. Özel sektörün yatırım yapmadığı istekli olmadığı ve yapmadığı görülmektedir. Sınır ticaretinin kapalı olması sonucu bölgedeki işsizliğin ve ticarî hayatın felce uğradığı tespit edilmiştir. (11)

4. Bölgede hizmet veren kamu görevlileri ailelerini yöreye getirmediğinden, bölgede sosyal bir aktivite yaratmaları mümkün değildir. (12)

5. Bölgede Türkiye ortalamasının üstünde artış hızı gösteren nüfusa karşı aile plânlaması çalışmalarının yapılmadığı, bu hızla devam ederse zaten işsizliğin had safhada olduğu bölgede işsizlik daha da artacak ve ufak tefek yapılan yatırımlar da bir işe yaramayacaktır. (13)

6. Kullanılabilir kredi faizlerinin çok yüksek olduğu, dolayısıyla sistemin tefecilerin lehine işlediği görülmektedir. (14)

7. Entegre bir bölge kalkınma plânı olan GAP´ın 1993 yılı yatırımları 78 trilyon Türk Lirası olarak gerçekleşecektir. Projenin temrin programı süresi içinde bitirilmesi halinde bölgede devamlı hizmetlerin ve yeni iş alanlarının doğmasına vesile teşkil edeceği bilinmesine rağmen programın bitirilmesine hız kazandırılmadığı görülmüştür. (15)

8. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi´ndeki 24 ilde bazı nedenlerle işletilmeyen 116 sorunlu tesis bulunduğunun bilinmesine rağmen, bunlar bölge ekonomisine kazandırılmamakta ve yaklaşık üç bin kişiyi istihdam edecek bu işletmelerin ıslahı cihetine gidilmemektedir. (16)

9. Bölgenin toprak dağılımında büyük adaletsizlikler vardır. Yıllardır toprak reformu gerçekleştirilmediği için toprak dağılımında adalet sağlanamamıştır. (Örneğin GAP bölgesindeki çiftçi ailelerin %38´i topraksızdır.) (17)

b) ÇÖZÜMLER

1. Göçmek mecburiyetinde kalan vatandaşlara devlet gerekli yardımı sağlamalıdır. Belediyelere alt yapı tesislerini gerçekleştirmeleri için gerekli maddî yardım yapılmalıdır. Bölge sanayicilerinin kullandığı akaryakıt ve elektrik enerjisini daha ucuza sağlanması gereklidir. Besicilik kredileri gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmeli ve hayvancılık ıslah edilmelidir. (18)

2. Sınır ticareti yeniden başlatılmalıdır. (19)

3. İşsizliği azaltacak yatırımlar yapılmalıdır. GAP projesi bir an evvel bitirilmelidir. (20)

4. Küçük yerleşim birimleri birleştirilerek toplu yerleşim birimleri kurulmalı ve buralara devlet imkânları daha çok ulaştırılmalı ve birleştirilerek toplu yerleşim birimleri kurulmalı ve buralara devlet imkânları daha çok ulaştırılmalı ve örnek köylerle halk özendirilmelidir. (21)

5. Programda yer alan yatırımlara ait ödenekler zamanında bölgeye ulaştırılmalıdır. Teşvik primi uygulamalarına işlerlik kazandırılmalı ve teşvikler yüzde yüze çıkarılmalıdır.

6. Yöredeki organize sanayi ve sanayi sitelerinin alt yapı sorunlarının çözümlenmesinde devlet desteği sağlanmalıdır. (22)

7. İşsizliğin önlenmesinde önemli rol oynayacak yarım kalmış yatırımlara ödenek ayrılmalı ve bitirilmiş olup da henüz işletmeye açılmamış faaliyetlere işletme kredisi verilmesinde öncelik tanınmalı ve yarım kalmış teşvik belgeli yatırımların iyileştirilmelerine özen gösterilmelidir. (23)

8. Toprak reformu yapılmalıdır. (24)

C- İDARÎ YAPI

a) MESELELER

1. Bölgeye, liyakate dayalı olmayan politik atamalar vatandaşta devletin partizanlık yaptığı duygusunu uyandırmaktadır. (25)

2. Batıda yer edinememiş veya cezalı memurlar bölgeye sürgün olarak gönderildikleri kanaatini taşımakta, hıncını vatandaştan çıkarmakta ve verimli çalışmamaktadırlar. Halkı devletten soğutucu davranışlar içerisinde bulunmaktadırlar. Çoğu kaymakamlıklar baş komiser yardımcılarınca idare edilmektedir.

3. İdarî makamların çoğu vekâletle yürütülmektedir. Aynı zamanda bu kişiler genç ve tecrübesizdirler. Ne kadar iyi niyetli ve istekli de olsa yeterli tecrübeye sahip olmadıklarından devletin işleyişinde ve otoritesinde zafiyet doğmasına sebep olmaktadırlar. Kamu görevlerinde hâkim olan görüş bölgenin sürgün yeri olduğu ve kendilerinin de sürgün olduğu yönündedir. Bölgedeki memurların büyük bir kesimi mecburî hizmet yükümlülüğü olan tecrübesiz, bölgenin özelliğini bilmeyen memurlardan oluşmaktadır. Bu personelin tek amacı da bir an önce hizmet süresini tamamlayıp bölgeden uzaklaşmaktır. (26)

4. Bölgede öncelikle devletin kurum ve kuruluşlarının yeniden organize edilmesi gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları çok dağınık ya da birbiri içerisinde hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Devlet kuruluşları arasında organizasyonun ve bağlantının bozuk olduğu her şeyden belli olmaktadır. (27)

5. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tayin ve nakillerde güvenlik açısından bölgeye gelinmek istenmediğinden bir kısım hizmet vekâletle yürütülmekte, bu ise işlerin sürüncemede kalmasına sebebiyet vermektedir. Yörenin yapısal özelliklerini bilmeyen görevlilerin yöreye atanmasıyla bölgedeki kamu hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırılmaması, vatandaşın istek ve şikâyetlerinin sürüncemede kalmadan çözümünü zorlaştırmaktadır. (28)

b) ÇÖZÜMLER

1. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sistemi uygun zamanda kaldırılmalıdır. Terörle mücadelede boşluk doğmaması için il valilerine yetki verilmelidir. Valiliklerin kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki yetki ve sorumlulukları artırılmalıdır. Buna bağlı olarak mülkî idarecilerin özlük hakları iyileştirmelidir. (29)

2. Geçici köy koruculuğu sistemi gözden geçilerek aksayan yönleri ıslah edilmelidir. Terörün etkilerinin azalmasına paralel olarak köy koruculuğu sisteminin zaman içerisinde kaldırılması, korucuların bölgede kalkınmasına yönelik yapılacak yeni projelerde istihdam edilmeleri uygun olacaktır. (30)

3. Bölge sürgün yeri olmaktan çıkarılmalıdır. İdarî reform çerçevesinde bölgede görevlendirilecek yönetici ve personelin iyi yetişmiş, tecrübeli ve liyakatli kişilerden seçilmesi, uygun kişilik ve meslek özelliklerine sahip olmaları esastır. Bölgede vekâletle yönetim sistemine son verilmelidir. Tecrübeli ve kalifiye elemanların bölgeye gitmesi sağlanmalıdır. Bunun için özendirici, Özlük hakları ve diğer sosyal haklar bakımından tedbirler alınmalıdır. Bölgeye tayin olunan memurlar halka ters gelen davranışlardan kaçınmalıdır. (31)

4. Yerel yönetimlerin araç, gereç, kalifiye personel ve alt yapı sorunlarının bulunması yanında parasal kaynaklar yönünden sıkıntı içinde oldukları görülmektedir. Büyük bir kitleyi ilgilendiren yerel yönetimlerin mevcut mevzuatla işlerinin çözülmesi mümkün değildir. Mevzuat değişikliği yapılarak ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. (32)

5. Olağanüstü Hal uygulanan illere tahsis edilen kadroların, âdil bir şekilde ve öncelikle güvenlik nedenleriyle boşaltılan yerleşim birimlerine ağırlık verilerek her aileye en fazla bir kadro vermek suretiyle doldurulması sağlanmalıdır. (33)

D- ADLÎ DURUM

a) MESELELER

1. Adalet teşkilâtı yeniden mezun hâkim ve savcılarla yürütülmeye çalışılmaktadır. Adalet mekanizması bu bölgede bunlar üzerine inşa edilmek istenmektedir. İdealist, fakat tecrübesiz olan bu insanların yasa dışı örgütle olan mücadelede yetkilerini tam olarak kullanamamalarından kaynaklanan bir sıkıntı vardır. Ayrıca olağanüstü hal uygulanan bu bölgede adlî tatil uygulaması manasızdır. (34)

2. Adlî makamların işleyememesinden doğan boşluktan bazı yasadışı oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Cezaevlerinde görevlilerden çok mahkûmlar duruma hâkimdir. Görevliler cezaevi dışında can güvenliklerinin olmayışı yüzünden hakkıyla görev yapamamaktadırlar. (35)

b) ÇÖZÜMLER

1. Bu kadroların hızla doldurulmaması, sıkça tekrarlanan yer değiştirmeler ve daha başka mazeretler nedeniyle yargı hizmetlerinde gecikmeler olmaktadır. Terör yüzünden davalara katılım az olmakta, tanıklar gördüklerini ve bildiklerini söylememektedir. Bu durum ve ayrıca emniyet ve jandarma sorgulamalarındaki kopukluk dolayısıyla gözaltı süreleri uzamaktadır. Bu sebeple yargı sisteminin yavaş işlemesine sebep olan uygulamaların kaldırılması ve böylece terör odaklarının “artık vatandaşlar ihtilâflarını bağımsız yargı organlarına götürmemektedir” şeklindeki propagandalarına mâni olunmalıdır. (36)

2. Cezaevlerinin bugünkü koğuş düzeninde eğitim merkezi olma fonksiyonları son bulmalıdır. Adalet mekanizmasını hızlandıracak hukuk reformu yapılmalıdır. (37)

3. Teröristlerin teslim olmaları ve silâhların susmasıyla pek çok sorunun çözülebilme imkânı da kendiliğinden gelecektir. Bu safhadan sonraki bir “af” ülke genelinde bir sevgi ortamı ve barışı getirecektir. Ayrıca siyasî sığınmacı olarak yurt dışında bulunanların yurda dönüş yapabilmelerini sağlayacak gerekli düzenlemelerin yapılması faydalı olacaktır. Bu insanların bir kısmının iş bulabilmek amacıyla bu ülkelere sığındığı da gerçektir. Propaganda malzemesi olabilecek uygulamalarla karşı tarafa koz verilmemelidir. (38)

4. Adalet mekanizmasında sürat ve etkinlik sağlayacak yeni birimler oluşturulmalı ve yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Bölgedeki hâkim ve savcı açığının kapatılması için tecrübeli personel atanmalıdır. (39)

 E- GÜVENLİK VE ASAYİŞ

a) MESELELER

1. Bölgede görev yapan bir kısım polislerin yeni olduğu ve bir kısmının silâh dahi doğru dürüst kullanmayı bilmedikleri görülmüştür. Emniyet (polis) güçlerinin araç ve eğitilmiş insan yetersizliği göze çarpmaktadır. (40)

2. Halk, devletle PKK arasında sıkışıp kalmıştır. Vatandaş köyüne gelen örgüt mensuplarına korkudan yardım etmektedir. Bu defa da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmaktadır. Dolayısıyla devletle PKK arasında kalan vatandaş ne yapacağını şaşırmıştır durumdadır. Yani halk kimi güçlü görüyorsa onun yanında yer almaktadır. Bölge halkının en önemli ihtiyacı ve devletten beklentisi can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bölgedeki vatandaş, devletin can ve mal güvenliğini yeterince koruyamadığı endişesini taşımaktadır. Bu gün için bölge halkamızın en büyük sıkıntısı can güvenliğidir. 19 Temmuz 1987´den 31 Ekim 1993´e kadar OHAL Bölgesinde 7150 terör olayı meydana gelmiştir. Bu dönemde 9151 adet uzun namlulu silâh ve tabanca bulunmuştur. 1984´ten 31 Ekim 1993´e kadar 2034 vatandaşımız teröristlerce öldürülmüştür, 1049 vatandaş yaralanmıştır. Aynı dönemde 3355 terörist ölü, 131 terörist yaralı, 1191 terörist sağ ele geçirilmiş, 669 terörist ise kendiliğinden teslim olmuştur. Bu tarihler arasında güvenlik kuvvetlerinden 1266 subay, astsubay, erbaş ve er; 95 polis, 375 geçici köy korucusu olmak üzere 1736 şehit, 2562 subay, astsubay, erbaş, er, 320 polis ve 522 geçici köy korucusu olmak üzere 3404 personel yaralanmıştır. Halk, çocuklarının PKK´ya asker vermeye zorlandığını, vermezlerse karşılığında para aldığını bildirmektedir. (41)

3. Güvenlik güçleri arazi yapısının özellikleri, dağınık yerleşim birimlerinin çokluğu nedeniyle vatandaşın can ve mal güvenliğini aynı anda ve tam anlamda sağlamakta güçlük çekmektedir. PKK bundan azamî ölçüde istifade etmektedir. Bu faaliyetler sırasında can ve mal güvenliği sağlanırken vatandaşın canı istemeyerek de olsa bazen yanmakta ve istenmeyen olaylar meydana gelmektedir. (42)

b) ÇÖZÜMLER

1. İstihbarat güçlendirilmelidir. Bunu temin için de görevlilere her türlü imkân, bilhassa malî imkânlar sağlanmalıdır. Bürokratik engeller kaldırılmalıdır. Parasızlık yüzünden istihbarat kaynaklarından olan muhbir kullanmada güçlüklerle karşılaşılmaktadır. (43)

2. İstihbarat alanında yeni bir yapılanmaya gidilmeli ve çeşitli kurumlara ait birimler arasındaki koordinasyon eksikliği giderilmelidir. İstihbarat tek elde toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Terörle mücadelede koordinasyon ve dolayısıyla etkinliği artırmak için “İç Güvenlik Müsteşarlığı” kurulmalıdır. (44)

3. Polis Özel Timleri yeniden organize edilmelidir. Tecrübeli insanlardan teşekkül ettirilmelidir. Profesyonel nitelikli Özel Harekât Timlerinin miktarlarının arttırılması, birliklerin kış koşullarında kara ve hava operasyon imkân ve kabiliyetlerinin arttırılması sağlanmalıdır. (45)

4. Sınır güvenliğinin sağlanması için modern teknolojiden istifade edilmelidir. Sınır güvenliği tamamen kara kuvvetlerine bırakılmalıdır. Sınırlardan uyuşturucu, silâh, mühimmat geçirilmemesi için her türlü tedbir alınmalıdır. (46)

5. Güvenlik tedbirleri uygulanırken vatandaşla teröristin ayırt edilmesi vatandaşın can ve mal güvenliğinin zedelenmemesi gerekmektedir. (47)

6. Yol güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün yolları ikmal ve destek için kullanmalarının önüne geçilmesi için yol kontrollerinin sıklaştırılması sağlanmalıdır. (48)

7. Toplu birlik yerine, sınır güvenliği ve çevre koruma maksadıyla kurulan karakolların yapımına devam edilmelidir. (49)

8. Terör örgütünün faaliyet alanında bulunan köy ve mahallerde seri ve sürekli pusu, devriye, gözetleme, arama ve operasyonların yapılması, hassas tesislerin korunması ve örgüt yanlılarının sindirilip, yeni oluşumların önüne geçilmesi ve örgütle ilişkilerinin ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. (50) 

F- DIŞ-İÇ TAHRİK VE MENFİ PROPAGANDA

a) MESELELER

1. Bölgede yabancı ajanlar güya uzaktan kontrol ediliyormuş gibi ortaklıkta cirit atmaktadırlar. (51)

2. PKK geniş halk kitlelerini etkilemeye çalışmakta ve sonuçta halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirerek halkı sıcak çatışma içerisine çekmeyi hedeflemektedir. (52)

3. Terörün kaynağını PKK oluşturmaktadır. Dış destekli silahlı bir mücadeledir. Anîden ortaya çıkmış bir olay değildir. Yıllar öncesinden stratejisi belirlenmiş, sistemli ve dış destekli olaylar manzumesinden olup, bu gün de aynı karakterini muhafaza etmektedir. (53)

4. PKK bölgedeki işsizliği kendi lehine propaganda malzemesi yapmaktadır. Tecrübesiz gençleri böylece yandaşı veya sempatizanı yapmaya çalışmaktadır. (54)

5. Bölücü terör başta Suriye olmak üzere bazı komşu ülkeler tarafından açıkça desteklenmekte, bazı dost ülkelerde ise yasal faaliyet olanağına varan bir hoşgörüyle karşılanmaktadır. Destek veren ülkelerin nedenleri farklı olmakla birlikte bugün bölücü terörün arkasında çok uluslu bir desteğin varlığı kesindir. (55)

6. Bölücü terör örgütü ve onun arkasındaki dış güçler sadece terör yoluyla hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını bilmektedirler. Terörle devleti yıkmanın örneği yoktur. Asıl amaç devlete güveni ortadan kaldırmak, propaganda, tehdit ve sindirme yoluyla bölge halkını yanlarına çekerek devlete karşı ayaklanmaya zorlamaktır. (56)

b) ÇÖZÜMLER

1. Bölge yabancı ajanlardan mutlaka temizlenmelidir. (57)

2. Terör başından beri dış güçlerce desteklenmektedir. Dış politikamızın özellikle komşu ülkelerle ilişkilerimizin behemehâl gözden geçirilmesi gereklidir. PKK´ya verilen dış desteğin ortadan kaldırılması için gereken yapılmalıdır. Terör örgütünü destekleyen ülkelerle kesin netice verecek girişimlerde bulunulmalıdır. Terörle mücadelede de diğer ülkelerle iş birliği yapılmalı ve terörist eylemlere karşı kesin ve kararlı tavır takınılmalıdır. PKK´nın Türkiye aleyhine olacak her türlü faaliyet için komşularımızın üs olarak kullanılmasını önlemek için diplomatik teşebbüslerde bulunulmalıdır. (58)

3. Teröre destek veren ülkelere karşı bu güne kadar yapılan diplomatik girişimler sonuçsuz kalmıştır. Bu durumun devam etmesi halinde bu ülkeleri caydırıcı tüm tedbirler değerlendirilmeli ve zaman içinde uygulamaya konulmalıdır. Yasadışı örgütleri destekleyen, eğiten, onlara her türlü desteği sağlayan ülkeler ve komşularımız uyarılmalıdır. (59)

4. İstihbarat konusunda diğer ülkelerle sıkı işbirliği yapılarak elde edilen bilgi ve belgeler ilgili ülkelere karşılıklı olarak aktarılmalıdır. (60)

5. Terörle mücadele konusunda ülkeler arasında eğitim, işbirliği ve her türlü teknik malzeme ve personel imkânlarından karşılıklı faydalanılmalıdır. (61)

G- SAĞLIK

a) MESELELER

1. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği yanında sağlık personeli, yataklı sağlık kurumlan ve yatak sayıları açısından da bölgede dengesiz bir dağılım vardır. (62)

2. Bölgede çok küçük yerleşim birimlerinin bulunması yurttaşların istenilen düzeyde sağlık hizmeti görmesini engellemektedir. (63)

3. Doğu ve Güneydoğu bölgesi bir bütün olarak dikkate alındığında sağlık hizmetleriyle ilgili göstergelerin Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir. (64)

b) ÇÖZÜMLER

1. Bölgedeki sağlık sektörünün durumu gözden geçirilerek, Van ve Diyarbakır´da bulunan hastaneler başta olmak üzere bölgedeki diğer hastanelerin ve sağlık tesislerinin araç, gereç, tıbbî ve medikal donanımlarının ve uzman hekimler başta olmak üzere personel eksikliklerinin giderilmesi, koruyucu hekimlik faaliyetlerine de gerekli önem verilerek çalışmaların aksatılmadan yapılması sağlanmalıdır. (65)

2. Sağlık kadroları güçlendirilmeli ve tecrübeli elemanlar gönderilmelidir. (66)

 

DİPNOTLAR

(1) SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, Türkiye ve Güneydoğu, Türkiye´nin Sorunları Dizisİ-3, Yeni Yüzyıl Gazetesi Yayınları, (baskı yeri ve tarihi yok.) s. 4.

(2) Balıkesir Milletvekili Ömer Lütfi Coşkun Başkanlığında kurulan 10/116 Esas Numaralı Araştırma Komisyonu Raporu, s. 14; Refah Partisi TBMM Grup Başkan Vekili Şevket Kazan in 24.8.1994 tarihli basın toplantısı, s. 3.

(3) a.g.r., s. 14.

(4) a.g.r., s. 14.

(5) a.g.r., s. 14.

(6) a.g.r., s. 21.

(7) a.g.r., s. 19.

(8) a.g.r., s. 22.

(9) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01.1.GEÇ/raporu, 4. Bl., s. 1; Refah Partisi TBMM Grup Başkanvekili Şevket Kazan´ın 24.8.1994 tarihli basın toplantısı, s. 1-2; 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 3; TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun 9.8.1993 tarih ve Es. No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, s. 6-7.

(10) Şevket Kazan´ın basın toplantısı, s. 2.

(11) 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 12- 13, TBMM, FMSC. Ar. Kom. Rap., s. 12-13, TBMM, FMSC. Ar. Kom. Rap (9.8.1993 Tarihli) s. 7; ANAP Gn. Bşk. Mesut Yılmaz´ın 19 Kasım 1994 tarihli basın toplantısı yazılı metni, s. 5-6.

(12) 10-116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 14.

(13) a.g.r., s. 14.

(14) a.g.r., s. 13.

(15) a.g.r., s. 15.

(16) a.g.r., s. 15.

(17) SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, Türkiye ve Güneydoğu, Türkiye´nin Sorunları Dizisi 3, Yeni Yüzyıl Gazetesi Yayınları, s. 38. (baskı yeri ve tarihi yok.)

(18) Mesut Yılmaz, a. g. bas. top., s. 5-6.; 21-22.; Şevket Kazan, a. g. bas. top., s. 3.

(19) Mesut Yılmaz, a. g. bas. top., s. 6.; a.g.r., s. 22.

(20) a.g.r., s. 15-22.

(21) a.g.r., s. 22.; SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, Türkiye ve Güneydoğu, Türkiye´nin Sorunları Dizisi-3, Yeni Yüzyıl Gazetesi Yayınları, s. 63-64.

(22) a.g.r., s. 22.

(23) a.g.r., s. 23.

(24) a.g.r., s. 19.

(25) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ/ raporu, 4. Bl. s. 2.

(26) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01.1.GEÇ/raporu, 4. Bl., s. 2, 15.; TBMM FMSC. Ar. Kom. Rap. (9.8.1993 tarihli) s. 5, 9.; 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap. , s. 12,16.

(27) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl.,s. 17.; TBMM FMSC. Ar. Kom. Rap. (9.8.1993 tarihli) s. 6.; 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 14.

(28) a.g.r., s. 16.

(29) Mesut Yılmaz, a. g. bas. top., s. 5; Şevket Kazan, a. g. bas. top., s. 2. ; SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, a.g.e., s. 64.; TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1GEÇ/ raporu, 4. Bl., s. 8, 19., 8. Bl, s. 6.; TBMM FMSC. Ar. Kom. Rap. (9.8.1993 tarihli) s. 10.

(30) Mesut Yılmaz, a. g. bas. top., s. 5.; SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl., s. 24, 8. Bl, s. 6.; TBMM FMSC. Ar. Kom. Rap. (9.8.1993 tarihli) s. 10.; 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 18.

(31) Mesut Yılmaz, a. g. bas. top., s. 7.; SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl., s. 15, 8. Bl, s. 6-7.; TBMM FMSC. Ar. Kom. Rap. (9.8.1993 tarihli) s. 11.; 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 18.

(32) a.g.r., s. 17, 19.; Şevket Kazan, a. g. bas. top., s. 3.

(33) a.g.r., s. 19.

(34) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl., s. 2.; TBMM FMSC. Ar. Kom. Rap. (9.8.1993 tarihli) s. 5.

(35) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl., s. 3, 34.; Mesut Yılmaz, a. g. bas. top., s. 7.

(36) 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 8, 9.

(37) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl., s. 34. ; Mesut Yılmaz; a. g. bas. top. s. 5.

(38) 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 5, 11.

(39) a.g.r., s. 19.

(40) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No; 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl., s. 4, 16.

(41) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No; 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl., s. 4.; TBMM FMSC. Ar. Kom. Rap. (9.8.1993 tarihli) s. 6, 11.; Mesut Yılmaz; a. g. bas. top. s. 5.; 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 5, 6, 12.

(42) 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 6.

(43) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl., s. 16.; TBMM FMSC. Ar. Kom. Rap. (9.8.1993 tarihli) s. 11.

(44) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 4. Bl., s. 38.; Mesut Yılmaz, a. g. bas. top., s.5.; 10/116 Esas Num. Ar. Kom. Rap. s. 21.; SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, a.g.e., s. 64.

(45) TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 8. Bl., s. 7.; 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 20.

(46) SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, a.g.e., s. 64.; 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 21.

(47) a.g.r., s. 7.

(48) a.g.r., s. 20.

(49) a.g.r., s. 20.

(50) a.g.r., s. 20.

(51) Refah Partisi TBMM Grup Başkanvekili Şevket Kazan´ın 24.8.1994 tarihli basın toplantısı, s. 2.

(52) a.g.r., s. 4.

(53) a.g.r., s. 3.

(54) a.g.r., s. 15.

(55) Mesut Yılmaz, a. g. bas. top., s. 4.

(56) Mesut Yılmaz, a. g. bas. top., s. 4.

(57) Şevket Kazan´ın 24.8.1994 tarihli basın toplantısı, s. 2.

(58) SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, a.g.e., s. 65.; 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 11, 23, 65.

(59) Mesut Yılmaz, a. g. bas. top.; TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu´nun Esas No: 10/90, Sayı No. A. 01. 1 GEÇ. Raporu, 8. Bl., s. 8.

(60) 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 23.

(61) a.g.r., s. 23.

(62) SHP´nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri, a.g.e., s. 41, 42.

(63) a.g.e., s. 42.

(64) a.g.e., s. 42, 43.

(65) 10/116 Es. Num. Ar. Kom. Rap., s. 21.

(66) Şevket Kazan´ın 24.8.1994 tarihli basın toplantısı, s. 2.

 

SONUÇ

Bölgenin temel meselelerinde gerek 1925-1938 döneminde, gerekse 1990´dan sonra yazılan araştırma raporlarında çok farklılık olmadığı açık bir şekilde dikkat çekmektedir. Aradan geçen uzun zamana rağmen öğretmen kalitesinde, istihdam politikasında yanlışlıklar olduğu, yatırımların yeterli olmadığı, doğru dürüst vergi toplanamadığı, bölgedeki aşiret düzeninin devam ettiği, halkın kültür seviyesinin düşük olduğu, memurların görevlerini tam yapmadıkları, bölgenin sürgün yeri gibi görüldüğü, rüşvet ve iltimasın önlenemediği, idarî mevzuatın yetersiz olduğu, adliyenin mevzuat ve kadro noksanlığı dolayısıyla gerekli hızda çalışamadığı, adaletin zaman zaman yerine gelmediği, asayiş ve güvenliğin sağlanmasında birtakım noksanlıklar olduğu, bölge halkının dış tahrike ve propagandaya maruz kaldığı, bölgeye yabancı ajanların giriş ve çıkışlarının engellenemediği gibi temel meselelerde birçok benzerlikler söz konusudur. Yani eski ve yeni raporlarda dile getirilen meselelerin hemen hemen aynı olması, insanı düşündürmektedir. Devletin yeni kurulduğu zamanlarda bölgenin bu problemlerinin olması ve raporlara aksetmesi gayet tabiîdir. İmparatorluktan ve uzun yıllar süren harplerden kalan birtakım meselelerin yeni devleti uğraştırması da gayet normaldir. Ancak 70 yıl aradan sonra bölgenin hâlâ devletin en önemli meselesi olması ve problemlerinin de 70 yıl önceki problemlerle hemen hemen benzerlikler göstermesi üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. Bu durumda bölgeyle ilgili eğitim, idare, adliye ve sağlık sistemlerinde birtakım reformların yapılması, işlemeyen, aksayan yönlerin düzeltilmesi gerekmektedir. Reformlarla beraber ekonomik yatırımların da birlikte yapılması verimli neticelerin alınmasına yardımcı olacaktır. Yani reformlar ve yatırımlar paralel olarak aynı zamanda uygulamaya konulursa meselelerin çözümü kolaylaşacaktır.

Eski ve yeni raporlarda bölgenin meselelerinin iç içe girmiş ve devletin bütününü ilgilendirdiği açıkça görülmektedir. Yani devlet çarkı içerisinde yer alan birçok bakanlığın, kamu kuruluşunun problemlerin çözümünde birinci derecede sorumlu olduklarını görüyoruz. Eğitim, kültür, bayındırlık, adalet, sağlık, içişleri, istihbarat ve güvenlik birimleri gibi. Yeri gelmişken bir konu üzerinde özellikle durmak istiyorum. Doğu ve Güneydoğu denildiği zaman birinci plânda güvenlik güçleri öne çıkarılmaktadır. Bölgenin meselelerinin birinci sorumlusu olarak âdeta güvenlik güçleri takdim edilmektedir. Meselelerin çözümünde başarısızlık onların hanesine kaydedilmektedir. Araştırma raporları eskiler olsun, yeniler olsun incelenip karşılaştırıldığında, birçok kamu kurum ve kuruluşuyla bakanlıkların uygulamalarından bahsedilmektedir. Ama ne hikmetse günah keçisi olarak hep güvenlik güçleri seçilmektedir. Zannediyorum temel yanlışlık buradan başlamaktadır. Haksız yere bir kısım görevler gerçek muhataplara değil, ama memleket meselelerinde duyarlı olanlara yüklenmektedir. Bir kısım, görevi olduğu halde görevden kaçarken, bir kısmı da görevi olmadığı halde ortada kalan meselelere sahip çıkmak zorunda bırakılmaktadır. Bu ise sanırım meselelerin çözümünü güçleştirmekte ve 70 yıl evvelki problemlerin 70 sene sonra da raporlarda dile getirilmesine sebep olmaktadır. Her dönemde güvenlik güçleri üzerlerine düşenleri yapmışlardır. Toplumsal olayların çözümünde güvenlik güçlerinin etkin rolü matematiksel olarak ifade edilecek olursa %25´ten fazla değildir. Sadece bölgede olayları engellemek ve diğer tedbirleri alacak devlet görevlilerine kamu kurum ve kuruluşlarına sakin bir ortam sağlamakla görevlidirler. Bundan sonraki işler siyasî, sosyal, ekonomik, kültürel, idarî, adlî vs. tedbirleri, reformları uygulamak, aksayan uygulamaları düzeltmek, yeni tedbirler geliştirmek, siyasî otoritenin, icra makamı olan bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının görevidir.

Yukarıdan beri anlatılanların neticesinde düşüncelerimizi şöyle sıralayabiliriz:

1- Raporlarda problemler ve çözümleri daha çok genel manada ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan yapılacak olan iş, meseleleri en ince ayrıntılarına kadar araştırmak ve çözümler üretmektir.

2- Meselelerin çözümünde çok başlılığı ve koordine noksanlığını gidermelidir. Bunun için özel birimler kurulmalı ve işler tek elden yürütülmelidir.

3- Doğu ve Güneydoğu´nun meseleleri sadece bürokratların çözebileceği bir mesele değildir. Bu bakımdan bu zamana kadar kurulmayan araştırma enstitüleri kurulmalıdır. Bu enstitülerde her alanda ihtisas sahibi, objektif, ilim namusunu her şeyin üstünde tutan, mesleğine bağlı ilim adamları görev yapmalıdır. Bürokratlar bu ilmî neticelere göre strateji belirlemeli ve uygulamalıdır. Böylece olayların görünüşüne göre karar verilip, raporlar tanzim edilmesi, her siyasî iktidara göre değişen politikalar uygulanması önlenmiş olacaktır. Siyasî yönü ağır basan düşünce ve uygulamalar yerine siyaset üstü, doğru, gerçekçi politikalar üretilerek bir “devlet politikası” ortaya konulmalı ve bu politikanın uygulanmasında taviz verilmemelidir. Statükoculuktan kurtulmak için zaman içerisinde teferruatta meydana gelen değişiklikler günü gününe takip edilerek uygulanacak politikada da anında değişiklikler yapılmalıdır.

4- Olaylara mutlaka ve mutlaka tarihî gelişimleri göz önüne alınarak bakılmalıdır. Yoksa olayların bugün ulaştığı noktaları tartışmak sebeplerden çok sonuçları tartışmak olacaktır. Bu yüzden de doğru neticeler elde edilmesi güçleşecektir. Olayların bugün ulaştığı nokta önemli olmakla beraber asıl önemlisi bu noktaya nasıl gelinmiştir? Hangi yanlışlıklar, eksik uygulamalar bu günkü sonuçları doğurmuştur? Yani doğru çözümler, ancak doğru tespitlerle mümkündür.

5- Bu konuyla ilgili yapılacak araştırma ve değerlendirmelerde objektifliği elden bırakmamak lâzımdır. Bazı uç örnekleri genellemek yanlış olduğu gibi, gerçekten samimiyetle yapılan tenkitleri de bir müesseseye, bir gruba veya bazı insanlara yapılmış olarak da kabul etmemek lâzımdır. Tenkit eden de edilende işi hissiyata dökerlerse ortaya bir karmaşanın çıkacağı aşikârdır. Dolayısıyla meselelerin çözümünden de uzaklaşılmış olur. Meselelerin çözümü ise samimiyette, hoşgörüde ve olayların enine boyuna incelenerek tartışılmasındadır.

6- Bölgedeki halkın art niyetli insanların eline düşmemesi için acilen sistemdeki aksaklıklar giderilmeli ve devlet varlığını bilhassa hizmetleriyle hissettirmelidir. Raporlarda tespit edilen ve yeni araştırmalarla ortaya çıkarılacak olan noksanlıklar mutlaka giderilmelidir. Bu meyanda en kısa zamanda adlî, idarî, eğitim ve kültür alanlarında reformlar yapılmalı, ekonomik yatırımlar plânlı bir şekilde devam ettirilmelidir.

7- Doğu ve Güneydoğu meselesinin çözümünü, bölge halkına “etnik” ve “kültürel kimlik” haklarının verilmesinde görenler büyük bir bilgisizlik, peşin hükümlülük, hatta bir kısmı art niyet içerisindedir. Bölgenin meseleleri incelendiğinde etnik ve kültürel kimlikten ziyade halkı yukarıda bahsettiğimiz eğitim, sağlık, adlî, ekonomik problemler daha çok ilgilendirmektedir. Çok küçük yüzdelerle ifade edilen etnik kimlik iddiasındakilerin ise bölgenin gerçek sahibi, temsilcisi, problemlerle iç içe yaşayan sade vatandaş olmadığı açıktır. Bu iddia sahiplerinin bölgeden çok zaman evvel ayrılmış, büyük şehirlerde oturarak kendine meşgale arayan, dış bağlantılı, doğu ve güneydoğuyu tanımayan insanlar olduğu açıktır. Bir diğer kesim ise Kürtlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan, ancak Türkiye düşmanı, Türkiye´nin gelişmesini, büyümesini istemeyen dış mihrakların işbirlikçisi insanlar olduğu artık bilinmektedir. Bir başka ifadeyle kendi ideolojisini gerçekleştirmek için birçok konuyu istismar eden kişi ve kuruluşların temsilcileridir. Halkın kültürel ve etnik kimlik konusunda bir sıkıntısı yoktur. O asırlar içerisinde Türk milletiyle özdeşleşmiştir. Kimlik problemi kalmamıştır. Kürt kimliği veya etnik kimlik konusunda problemi olanlar Ankara´da, İstanbul´da, Avrupa´da, Amerika´da oturan, gelir seviyesi oldukça iyi, kendine meşgale arayan bölge halkını doğru dürüst tanımayan, onun duygularını, düşüncelerini, yoksulluğunu, acılarını, inançlarını paylaşmayan, ama istismar eden, halka rağmen “Kürde rağmen Kürtçülük” iddiasında bulunan, kendini halkın yerine koyan, eline tutuşturulan kâğıtlardakini okuyan veya kulağına fısıldananları seslendiren kişilerdir. Yoksa bölge halkı iş istemekte, kapalı olan okulunun açılmasını, çalışma sisteminde ve uygulamalarında noksanlıkları bulunan adliyenin, diğer devlet dairelerinin problemlerinin çözülmesini, can güvenliğinin sağlanmasını, uğradığı bazı haksızlıkların giderilmesini istemektedir.

8- Devlet İstatistik Enstitüsü ve DPT raporları incelendiğinde devletin bölgeye trilyonlarca lira aktardığı görülmektedir. Buna rağmen bölgedeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılamadığı da açıktır. O halde harcanan paraların, verilen yatırım teşviklerinin hesabı mutlaka sorulmalı arzu edilen hedeflere ulaşılıp, ulaşılmadığının kontrolünü sağlayacak bir sistem kurulmalıdır. Böylece bölge halkıyla devlet arasına giren ve gönderilen paraları sünger gibi çekenler ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla bölgeye devletin yaptığı harcamalardan doğrudan istifade edemeyen, devlete kırgın olan büyük halk kitlelerinin devletle bütünleşmesi ve gerçekleri görmesi sağlanacaktır. Böyle yapıldığı takdirde terör örgütleri ve art niyetli bazı kimselerin halkı istismarı önlenecektir.

9- Yukarıda raporları tarayarak yedi genel başlık altında topladığımız meseleler sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu´nun meseleleri değildir. Umumî olarak, hemen Türkiye´nin her yerinde aşağı yukarı benzeri problemler mevcuttur. Esasen bu olgu kalkınmakta olan bütün ülkelere has bir olgudur. Ancak, kalkınmakta olan Türkiye´nin diğer yerlerinde de rastlanan bu ve benzeri problemler maksatlı olarak bazıları tarafından çarpılmaktadır. Türkiye´nin bu bölgelerinin özellikle bu halde bırakıldığı şeklinde kasıtlı bir propaganda yürütülmektedir. Bu bakımdan bölge halkının istismar edilmesini ve Türkiye´yi bölmek isteyenlerin amaçlarına ulaşmalarını önlemek için yetkililerce bölgede istismar edilen konuların çözümünde gerekli hassasiyet gösterilmelidir.

10- Türkiye´nin coğrafyasından ve tarihten bu güne devam eden bazı sebeplerden dolayı Doğu ve Güneydoğusunda bir takım meseleleri vardır. Bu durum öncelikle bölgelerarası kalkınmışlık farklarından doğan meselelerdir. Bu da gayet tabiîdir. Ancak, Türkiye düşmanı yabancılar ve yerli işbirlikçileri tarafından sunî olarak bir “Kürt Meselesi” ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Art niyetli bu kişi ve kuruluşlar masumane rollere bürünerek esasında Türkiye´nin hemen her yerinde rastlanabilen problemleri asıl amaçlarına ulaşmada istismar unsuru olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. Bu bakımdan yapılacak en önemli iş bu ve benzeri faaliyetleri boşa çıkaracak, bu sinsi oyunları bozacak tedbirleri daha önce uygulamaya konulan tedbirlerle birlikte yeniden gözden geçirerek daha etkin bir biçimde uygulamaya koymaktır.

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
Genç Osman dediğin bir yiğit aslan… (14 Mart 2019 - Perşembe)
Ülkücünün aynası (15 Şubat 2019 - Cuma)
Peki abartmayalım! (22 Ocak 2019 - Salı)
Neden Osman Türkyılmaz? (08 Aralık 2018 - Cumartesi)
Sen rahat uyu Karl Marks! (15 Kasım 2018 - Perşembe)
Bu Kırıkkalespor şampiyon olur (12 Kasım 2018 - Pazartesi)
Siz necisiniz arkadaş? (23 Ekim 2018 - Salı)
Hani engellilere sahip çıkıyorduk?! (25 Eylül 2018 - Salı)
Geçin artık şu “kısır muhabbetleri” (12 Eylül 2018 - Çarşamba)
Yahşihan´da Türkyılmaz´ın ayak sesleri (04 Temmuz 2018 - Çarşamba)
Bu seçimin galibi… (27 Haziran 2018 - Çarşamba)
“Görüyorsunuz… Anlatmaya gerek yok!” (07 Haziran 2018 - Perşembe)
Cumhur İttifakı ve Samimiyet (03 Haziran 2018 - Pazar)
Bu seçimin kaderini Ülkücüler tayin edecek (31 Mayıs 2018 - Perşembe)
N´olursunuz, artık Kırıkkale kazansın! (12 Mayıs 2018 - Cumartesi)
Bu seçim çantada keklik değil! (04 Mayıs 2018 - Cuma)
“Adamları” rahat bırakın (29 Mart 2018 - Perşembe)
Sen çok yaşa Köstekli… (08 Mart 2018 - Perşembe)
“Liyakat” mi, “Riyakat” mi? (21 Şubat 2018 - Çarşamba)
13 Yılın 9´unda İstikrarla… Pusula (01 Şubat 2018 - Perşembe)
Nedir bu CASA´lardan çektiğimiz? (19 Ocak 2018 - Cuma)
Öğretmenler bu akılla giderse… (19 Aralık 2017 - Salı)
Mustafa Kemal´i “Atatürk” yapan… (09 Kasım 2017 - Perşembe)
Hepsini 1 yılda yaptı (01 Kasım 2017 - Çarşamba)
Düşmez kalkmaz bir tek Allah var!.. (24 Ekim 2017 - Salı)
Malumun ilamı (20 Ekim 2017 - Cuma)
Futbol ayakla değil yürekle oynanır (11 Ekim 2017 - Çarşamba)
Hani büyük cezalar yazılacaktı? (23 Ağustos 2017 - Çarşamba)
Din adamı olmak için önce adam olmak gerek! (15 Haziran 2017 - Perşembe)
“Kırıkkale bizi bağlamıyor!” (11 Nisan 2017 - Salı)
Teşekkürler Mehmet Başkan… (10 Nisan 2017 - Pazartesi)
172 yıldır güvendeyiz… (09 Nisan 2017 - Pazar)
Belediyeye kadın eli değse fena mı olur? (06 Nisan 2017 - Perşembe)
Kırıkkale´de “Kitabevi” var mı ki? (30 Mart 2017 - Perşembe)
“Amma da boruymuş!” (09 Şubat 2017 - Perşembe)
Yazarak gazete sahibi olmak (02 Şubat 2017 - Perşembe)
Başımıza taş yağacak! (30 Ocak 2017 - Pazartesi)
İnsanlar da ölmesin, kuşlar da! (24 Ocak 2017 - Salı)
Kimdir bu Çevik Kuvvet Polisleri? (13 Aralık 2016 - Salı)
Sana gıcığım var noktalı virgül! (30 Kasım 2016 - Çarşamba)
Her şey KIRIKKALESPOR için… (14 Kasım 2016 - Pazartesi)
Bir de hakemimiz olsa!.. (06 Kasım 2016 - Pazar)
Küfür, Kırıkkalespor´umuza zarar verir! (28 Eylül 2016 - Çarşamba)
Candan bir vekil: Ramazan Can (01 Eylül 2016 - Perşembe)
FETÖ´yü silelim derken… (15 Ağustos 2016 - Pazartesi)
Çünkü ben Ülkücüyüm!.. (08 Ağustos 2016 - Pazartesi)
“Kırıkkale Gerçekleri” (04 Ağustos 2016 - Perşembe)
Siyasette temizlik ne zaman başlayacak? (31 Temmuz 2016 - Pazar)
Ermeni Tehcirini Hangi Alman Komutan İstedi? (11 Haziran 2016 - Cumartesi)
“Çiçek”kale (05 Haziran 2016 - Pazar)
“Türkiyem”in Şairini Yâd Ederken… (30 Mayıs 2016 - Pazartesi)
Kırımlı Cemile´nin Eurovision Zaferi ve… (18 Mayıs 2016 - Çarşamba)
MKE, Türkiye´nin namusudur! (10 Nisan 2016 - Pazar)
Susuyorsam… Bir sebebi var! (03 Nisan 2016 - Pazar)
Hayat, sil baştan… (20 Mart 2016 - Pazar)
Sahipsizsin Kırıkkalespor´um, sahipsiz!.. (22 Şubat 2016 - Pazartesi)
Yüz Seksen Yedi… (14 Şubat 2016 - Pazar)
Bu gidiş nereye ey bedbaht milletim? (10 Şubat 2016 - Çarşamba)
“Yüreği Gülümseyen Adam” (08 Şubat 2016 - Pazartesi)
Pusula artık 11 yaşında (02 Şubat 2016 - Salı)
Hangisi daha doğru? (27 Ocak 2016 - Çarşamba)
Gazeteciler Günü ve Türkçe (11 Ocak 2016 - Pazartesi)
Yiğitlerin kıymetini bilmiyoruz (08 Ocak 2016 - Cuma)
Noel Baba, Yılbaşı, Mekke´nin Fethi… (31 Aralık 2015 - Perşembe)
Birilerine tarihi hatırlatmak gerek! (27 Aralık 2015 - Pazar)
“İmam bunu yaparsa…” (07 Aralık 2015 - Pazartesi)
Güneş Doğudan Yükselir! (02 Aralık 2015 - Çarşamba)
Bizi temsil ediyorlar mı? (26 Kasım 2015 - Perşembe)
Oğuzam… Türkmenem… (23 Kasım 2015 - Pazartesi)
Unutturmamak gerek! (30 Ekim 2015 - Cuma)
Özel Güvenlikler üvey evlat mı? (07 Ekim 2015 - Çarşamba)
Çamur at, izi kalsın! (07 Ekim 2015 - Çarşamba)
Dudağım uçuklamadı ama… (29 Eylül 2015 - Salı)
Kimeski Mahallesi tecrit mi ediliyor? (28 Eylül 2015 - Pazartesi)
Kırıkkale´de kaç şehit derneği var? (10 Eylül 2015 - Perşembe)
Derdimiz Kürtle değil, PKK´yla!!! (10 Eylül 2015 - Perşembe)
Tahammülüm kalmadı artık! (08 Eylül 2015 - Salı)
Vicdanınızla helak olasınız! (07 Eylül 2015 - Pazartesi)
Bilesin! (06 Eylül 2015 - Pazar)
Abdalın zurnası kimi rahatsız etti? (03 Eylül 2015 - Perşembe)
Barış mı?!.. (03 Eylül 2015 - Perşembe)
“Söyleyecek çok şey var ama…” (30 Ağustos 2015 - Pazar)
“Ülkücü kardeşleriiiimmmmmmm(!!!)” (27 Ağustos 2015 - Perşembe)
Velev ki Alevi… (26 Ağustos 2015 - Çarşamba)
Bizi asıl perişan edenler, işte onlar!.. (24 Ağustos 2015 - Pazartesi)
O, tam bir Kırıkkaleliydi… (21 Ağustos 2015 - Cuma)
Hissetmeden ağlanmaz ki!!! (18 Ağustos 2015 - Salı)
Namus ortalıkta geziyor!!! (13 Ağustos 2015 - Perşembe)
Düğünlerde silah atma engellenebilir mi? (12 Ağustos 2015 - Çarşamba)
TOBB, Fakülteyi Kırıkkale´ye kursun! (10 Ağustos 2015 - Pazartesi)
“Ulan amma da çokmuşsunuz!” (06 Ağustos 2015 - Perşembe)
Benim türküm Türkiye´m… (05 Ağustos 2015 - Çarşamba)
Hizmeti alkışlarım (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Siyaset değil, liyakat! (03 Ağustos 2015 - Pazartesi)
Bunu mutlaka okuyun! (30 Temmuz 2015 - Perşembe)
63… (30 Temmuz 2015 - Perşembe)
Biz şehidimizi uğurlarken neredeydiniz? (29 Temmuz 2015 - Çarşamba)
Üç polis için Kandil´i bombalamak! (27 Temmuz 2015 - Pazartesi)
Tosbağa sendromu... (21 Temmuz 2015 - Salı)
“Türkiyelileşmek” ne demek? (09 Temmuz 2015 - Perşembe)
Konu yine Ramazan Şenlikleri… (08 Temmuz 2015 - Çarşamba)
Biz de turist duası yapsak ya! (08 Temmuz 2015 - Çarşamba)
Bi´ direğe ampul kaç günde takılır? (06 Temmuz 2015 - Pazartesi)
“Çitlaan bol ossun Ğırığğale´m...” (06 Temmuz 2015 - Pazartesi)
Kırıkkale böyle nereye? (03 Temmuz 2015 - Cuma)
Doğu Türkistan´da zulüm yeni değil ki! (02 Temmuz 2015 - Perşembe)
Ramazan Faaliyetleri ve Eleştiriler (29 Haziran 2015 - Pazartesi)
Emir “büyük” yerden! (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
Angelina Mardin´de ne arar? (23 Haziran 2015 - Salı)
Baba adamdı vesselam... (21 Haziran 2015 - Pazar)
Orucun kuralları değişmedi! (20 Haziran 2015 - Cumartesi)
Türkiye´nin alternatif partisi: MHP (14 Haziran 2015 - Pazar)
Türk siyaseti artık kadınlardan soruluyor (11 Haziran 2015 - Perşembe)
Türk Milleti bu seçimde ne demek istedi? (09 Haziran 2015 - Salı)
Şimdi Süleyman sensin, mühür sende (05 Haziran 2015 - Cuma)
Dergâh da belli, tekke de... (04 Haziran 2015 - Perşembe)
Bir de kalem yazabilse!.. (25 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Atatürk sevgisi davet istemez (22 Mayıs 2015 - Cuma)
Boş konaktan müze olur mu? (21 Mayıs 2015 - Perşembe)
Milleti uyutma yöntemi! (20 Mayıs 2015 - Çarşamba)
Emanetin anahtarı (19 Mayıs 2015 - Salı)
“Adamlık” kavramı ve Meral Akşener (18 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Vatanseverler ve “Vatan-Millet-Sakarya”cılar (13 Mayıs 2015 - Çarşamba)
Zeki Alasya, Kenan Evren ve İnsan Olmak (13 Mayıs 2015 - Çarşamba)
Merce-ters (07 Mayıs 2015 - Perşembe)
Sıffin Savaşı devam ediyor! (06 Mayıs 2015 - Çarşamba)
Reklamla da kandırılmaz ki insan! (06 Mayıs 2015 - Çarşamba)
Bahar gelmiş, türlü çiçekler açmış (04 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Çileli millet, Türk Milleti! (04 Mayıs 2015 - Pazartesi)
Emmim!.. (30 Nisan 2015 - Perşembe)
Kim kiminle koalisyon yapar? (29 Nisan 2015 - Çarşamba)
Türkiye’nin Faşist(!) Yılları (23 Nisan 2015 - Perşembe)
Patate “S” mi? Patate “$” mi? (21 Nisan 2015 - Salı)
Tehditle, şantajla baraj geçme oyunu! (20 Nisan 2015 - Pazartesi)
Seyit Ahmet Göçer ve iş ahlakı (20 Nisan 2015 - Pazartesi)
Kırıkkale’de seçim ve partilerin durumu(3) (15 Nisan 2015 - Çarşamba)
Kırıkkale’de seçim ve partilerin durumu(2) (15 Nisan 2015 - Çarşamba)
Şaşıranlar ve şaşırtanlar… (13 Nisan 2015 - Pazartesi)
170 yıldır güvendeyiz (10 Nisan 2015 - Cuma)
Yarış şimdi başladı… (08 Nisan 2015 - Çarşamba)
Son Başbuğ’a veda... (06 Nisan 2015 - Pazartesi)
Kurbağalık kaderimiz olmamalı! (03 Nisan 2015 - Cuma)
31 Mart Vakası (02 Nisan 2015 - Perşembe)
Anketlerin dili ve olası sürprizler (01 Nisan 2015 - Çarşamba)
Good morning sir!* (30 Mart 2015 - Pazartesi)
Ne gelirse, merraktan!!! (27 Mart 2015 - Cuma)
Bir keman, bir bağlama, bir davul... (24 Mart 2015 - Salı)
Eskisi küllüğe... (23 Mart 2015 - Pazartesi)
Sarı-Kırmızı-Yeşil... (2) (20 Mart 2015 - Cuma)
Sarı-Kırmızı-Yeşil... (1) (20 Mart 2015 - Cuma)
“Af” muhabbeti yapanlara...(2) (18 Mart 2015 - Çarşamba)
“Af” muhabbeti yapanlara...(1) (17 Mart 2015 - Salı)
Tavr-ı siyaset (16 Mart 2015 - Pazartesi)
Ya siz, hangi anayasayı tanıyorsunuz?(2) (12 Mart 2015 - Perşembe)
Ya siz, hangi anayasayı tanıyorsunuz?(1) (11 Mart 2015 - Çarşamba)
Türk, kadınına değer verir (08 Mart 2015 - Pazar)
Türk düşmanı “Türkler(!)”(4) (06 Mart 2015 - Cuma)
Türk düşmanı “Türkler(!)”(3) (05 Mart 2015 - Perşembe)
Türk düşmanı “Türkler(!)”(2) (04 Mart 2015 - Çarşamba)
Türk düşmanı “Türkler(!)”(1) (03 Mart 2015 - Salı)
Paran yoksa sakın hasta olma! (01 Mart 2015 - Pazar)
Devekuşları (27 Şubat 2015 - Cuma)
Pembeleşen çizgiler (26 Şubat 2015 - Perşembe)
Stalin gibi düşünenlere... (25 Şubat 2015 - Çarşamba)
Fırat, bu milletin evladıydı! (23 Şubat 2015 - Pazartesi)
Ey millet, nereye bu gidiş? (23 Şubat 2015 - Pazartesi)
Kutup Ayısı (20 Şubat 2015 - Cuma)
Giyim kuşamla ülkeye ayar veriyorlar (17 Şubat 2015 - Salı)
Koyunlar!.. (16 Şubat 2015 - Pazartesi)
Bu seyirciye şampiyonluk yakışır (16 Şubat 2015 - Pazartesi)
Penguenler!!! (13 Şubat 2015 - Cuma)
Kırıkkale’ye küfretmenin karşılığı… (12 Şubat 2015 - Perşembe)
Tarihî olaylar zamanına göre değerlendirilir (11 Şubat 2015 - Çarşamba)
Ya sevin, ya da defolup gidin! (08 Şubat 2015 - Pazar)
Bir gelincik kadar olamayanlara… (06 Şubat 2015 - Cuma)
Özel sektörcü zihniyet işbaşında (05 Şubat 2015 - Perşembe)
Çan-ak-kal-eeeeee??? (04 Şubat 2015 - Çarşamba)
Dürüst vatandaşın suçu ne? (03 Şubat 2015 - Salı)
Muhafaza-KÂR-laşıyormuşuz! (28 Ocak 2015 - Çarşamba)
“Tabela” çok mu pahalı bir şey? (27 Ocak 2015 - Salı)
Kraldan çok kralcıyız (mı ne?) (26 Ocak 2015 - Pazartesi)
Eğitimcileri de eğitmek gerek! (24 Ocak 2015 - Cumartesi)
Neden hep MHP’nin üzerine gidilir? (3) (21 Ocak 2015 - Çarşamba)
Neden hep MHP’nin üzerine gidilir? (2) (21 Ocak 2015 - Çarşamba)
Peygamber Efendimiz ve Atatürk (19 Ocak 2015 - Pazartesi)
Ey Kırıkkale! Tüfeğine sahip çık! (15 Ocak 2015 - Perşembe)
Âlem sihirbaz olmuş vesselam... (14 Ocak 2015 - Çarşamba)
Savaş çıktı da haberimiz mi yok? (13 Ocak 2015 - Salı)
Niye? Siz “sütten” misiniz? (12 Ocak 2015 - Pazartesi)
Laf olsun diye iş yapmak... (11 Ocak 2015 - Pazar)
MKE’de ne üretilir? (07 Ocak 2015 - Çarşamba)
Adalet bir gün herkese gerekir (04 Ocak 2015 - Pazar)
Bizim “Noel Babaları” tanıyan var mı? (31 Aralık 2014 - Çarşamba)
Mekke’nin Fethi “1 Ocak” değildir! (30 Aralık 2014 - Salı)
Kalitesizlik ruhumuza mı sinmiş? (28 Aralık 2014 - Pazar)
Johan Vandewalle’in Türkçesi (25 Aralık 2014 - Perşembe)
“Bu Tarz” Türkçe Katliamı (25 Aralık 2014 - Perşembe)
Krallıkları yıkılmasın diye... (24 Aralık 2014 - Çarşamba)
Kırıkkale bu kadar mı sahipsiz? (23 Aralık 2014 - Salı)
Kravat takmayınca adam olunmuyor mu? (22 Aralık 2014 - Pazartesi)
Bu da 1971’in “bedellisi” (17 Aralık 2014 - Çarşamba)
“Sarı Öküzü” vermeyecektik! (17 Aralık 2014 - Çarşamba)
“Motor Hatun” Mercedes (16 Aralık 2014 - Salı)
Şeytan bu kez Balıkesir’den dürttü! (15 Aralık 2014 - Pazartesi)
Benim başım kel! (12 Aralık 2014 - Cuma)
Türk Milleti “şamar oğlanı” mı? (11 Aralık 2014 - Perşembe)
Düşman etmek istiyorsan eğer... (09 Aralık 2014 - Salı)
Kırıkkale’min avaz avaz çığlığı (09 Aralık 2014 - Salı)
Lüzumsuz işler “pilotu”: Kırıkkale! (08 Aralık 2014 - Pazartesi)
Nimet’ül fûl* (06 Aralık 2014 - Cumartesi)
Eşeğin gölgesi (04 Aralık 2014 - Perşembe)
“Tekere çomak sokma” sendromu (02 Aralık 2014 - Salı)
Menfaat bu kadar mı tatlı bir zehir? (26 Kasım 2014 - Çarşamba)
“Kürdistan” coğrafi bir terimdir (25 Kasım 2014 - Salı)
Eğitenin hali buysa!!! (21 Kasım 2014 - Cuma)
Gazi Paşam! (20 Kasım 2014 - Perşembe)
“Suriyeli olasım geliyor!” (19 Kasım 2014 - Çarşamba)
Fitneye devam… (18 Kasım 2014 - Salı)
Yeniden “Dersim” Fitnesi (17 Kasım 2014 - Pazartesi)
Hiç de hoş bulmadım! (10 Kasım 2014 - Pazartesi)
“Yol artı Yemek” terörist (03 Kasım 2014 - Pazartesi)
Kırıkkale’me kaldırım selamı! (20 Ekim 2014 - Pazartesi)
Terör şehre inerse… (10 Ekim 2014 - Cuma)
“Yüksek” İhtisas (21 Eylül 2014 - Pazar)
“Yarın” yok ki... (14 Eylül 2014 - Pazar)
Hijyen sorununa çözüm şart (08 Eylül 2014 - Pazartesi)
Haydi Kırıkkale’m, küçülmeye devam! (01 Eylül 2014 - Pazartesi)
Facebook’un “yirmi beşinci karesi” (21 Ağustos 2014 - Perşembe)
Böyle mi oluyor muhtar efendi? (31 Temmuz 2014 - Perşembe)
Artık oyuna gelmeyeceğiz! (24 Temmuz 2014 - Perşembe)
Bu sese kulak verin! (07 Temmuz 2014 - Pazartesi)
Yanlış yaptın be Nazmi kardeş! (30 Haziran 2014 - Pazartesi)
“Al-Beyaz” yüreklerden “Turkuaz” sevdalara (26 Haziran 2014 - Perşembe)
Gel de yazma! (09 Haziran 2014 - Pazartesi)
İstif-a (21 Mayıs 2014 - Çarşamba)
“Somalı” ile “Somali” arasındaki fark! (19 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Ölebilir!!! (17 Mayıs 2014 - Cumartesi)
Tekme nedir? Kime atılır? (16 Mayıs 2014 - Cuma)
Ana “Hak”tır, sen bu sırra erdin mi? (12 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Bunun şakası yok! (08 Mayıs 2014 - Perşembe)
Alın size demokrasi (07 Mayıs 2014 - Çarşamba)
Kaf Dağının ardındaki sevdama… (06 Mayıs 2014 - Salı)
Demokrasi, haklar, vakar (05 Mayıs 2014 - Pazartesi)
Tehlike Türkiye’nin göbeğinde! (30 Nisan 2014 - Çarşamba)
Bilim mi haklı, siyaset mi? (28 Nisan 2014 - Pazartesi)
“Onuncu köy” var nasıl olsa… (21 Nisan 2014 - Pazartesi)
Akciğerlerimize saplanan hançer (21 Nisan 2014 - Pazartesi)
Zamana tapanlara… (17 Nisan 2014 - Perşembe)
Piştim, yandım, kavruldum! (16 Nisan 2014 - Çarşamba)
Bir gelincik olabilmek! (16 Nisan 2014 - Çarşamba)
Dünya kaktüslerle dolsun! (12 Nisan 2014 - Cumartesi)
Ah bu papatya falları… (11 Nisan 2014 - Cuma)
Gül ve diken… (10 Nisan 2014 - Perşembe)
Boz toprak yeşile bürününce… (09 Nisan 2014 - Çarşamba)
Kimi, niçin seçeceğiz?(2) (28 Mart 2014 - Cuma)
Kimi, niçin seçeceğiz?(1) (27 Mart 2014 - Perşembe)
Bu kadar fırıldak bir dünyada… (26 Mart 2014 - Çarşamba)
30 Mart’tan sonra çok şey değişecek! (24 Mart 2014 - Pazartesi)
Mart geldi, erkek kediler türedi (21 Mart 2014 - Cuma)
Dombıranın inanılmaz etkisi ve cazibesi (20 Mart 2014 - Perşembe)
MHP ve KIRIKKALE(1) (17 Mart 2014 - Pazartesi)
Etkiye tepki, tepkiye etki (15 Mart 2014 - Cumartesi)
Hüseynî şehadet, Yezidî ihanet (14 Mart 2014 - Cuma)
Ööööö…Teeeee…Veeeee (13 Mart 2014 - Perşembe)
Sen de Venedik, ben diyeyim Amsterdam (12 Mart 2014 - Çarşamba)
Taşıma suyla değirmen dönmez! (11 Mart 2014 - Salı)
İsyan (10 Mart 2014 - Pazartesi)
Bu nasıl bir nesil? (07 Mart 2014 - Cuma)
Şehirleş-me ve Kırıkkale(1) (05 Mart 2014 - Çarşamba)
Gelin canlar bir olalım (04 Mart 2014 - Salı)
Pekdoğan bir geleneğin öncüsü oldu (03 Mart 2014 - Pazartesi)
Kendimi bildim bileli (26 Şubat 2014 - Çarşamba)
Gırıggaleli olabilmek (24 Şubat 2014 - Pazartesi)
Listeler, adaylar… Ve seçimmmmm! (21 Şubat 2014 - Cuma)
Demokrasilerde de krallar vardır! (20 Şubat 2014 - Perşembe)
Nasibini başka kapıda arama! (19 Şubat 2014 - Çarşamba)
Benim polisim işini bilir” diyorlar! (17 Şubat 2014 - Pazartesi)
Ticaret Odası’nın önemini anlayabilmek… (15 Şubat 2014 - Cumartesi)
Peki, asanlara bir şey yapacak mısınız? (13 Şubat 2014 - Perşembe)
Sen bir Türk’sün (12 Şubat 2014 - Çarşamba)
Tele-fon (11 Şubat 2014 - Salı)
Sil… Yaz… Sil… Yaz… Sil… Yaz… (08 Şubat 2014 - Cumartesi)
Kadınları programına alan ilk aday… (07 Şubat 2014 - Cuma)
Bir Zamanlar Anadolu’da (06 Şubat 2014 - Perşembe)
Ulusal düzeyde yerel kalabilmek… (03 Şubat 2014 - Pazartesi)
Pekdoğan’dan ilk bomba (01 Şubat 2014 - Cumartesi)
PKK’ya hâlâ mı yol verilecek? (28 Ocak 2014 - Salı)
Yüksek İhtisas’a nazar mı değdi? (27 Ocak 2014 - Pazartesi)
Elektrik faturalarına dikkat edin (24 Ocak 2014 - Cuma)
Kuyruk acınız mı var, evlat acınız mı? (22 Ocak 2014 - Çarşamba)
Yaşasın! Bölgecilik ölüyor (20 Ocak 2014 - Pazartesi)
Olmaz değil mi? (15 Ocak 2014 - Çarşamba)
Bitkilerle tedavi ne kadar sağlıklı? (1) (13 Ocak 2014 - Pazartesi)
Şişedeki “Türk” kime dokundu? (11 Ocak 2014 - Cumartesi)
Kadri Bey Ankara’ya yakışır (10 Ocak 2014 - Cuma)
Paralelizm (09 Ocak 2014 - Perşembe)
Engin Alan da çıkacak mı? (08 Ocak 2014 - Çarşamba)
Alo 147… (07 Ocak 2014 - Salı)
Birazcık “ufuk” istiyorum, çok mu? (06 Ocak 2014 - Pazartesi)
Haydi, “Kar Duası”na çıkalım! (04 Ocak 2014 - Cumartesi)
“Kardeşlik”!.. Kimin için? (03 Ocak 2014 - Cuma)
Dileğim o ki… (02 Ocak 2014 - Perşembe)
Yeni Yıla nasıl başlarsanız… (01 Ocak 2014 - Çarşamba)
“Noel Baba”nın geyikleri!!! (31 Aralık 2013 - Salı)
Madem dansözsün, bari tarzın olsun! (28 Aralık 2013 - Cumartesi)
Şeytan ayrıntıda gizlidir (27 Aralık 2013 - Cuma)
Siyasi konsomatrislik ve dansözler (26 Aralık 2013 - Perşembe)
Her yerde “şehit”, TRT’de “ölü”! (25 Aralık 2013 - Çarşamba)
Artık ne duamsın ne de bedduam” (24 Aralık 2013 - Salı)
Her şey “Şah”ı korumak içindir! (23 Aralık 2013 - Pazartesi)
Benim evimde de ayakkabı kutuları var! (21 Aralık 2013 - Cumartesi)
Yüksekova pilot bölge(ymiş)!!! (21 Aralık 2013 - Cumartesi)
Emin olun, herkesin ihtiyacı olabilir! (19 Aralık 2013 - Perşembe)
Biz ne bilek beyim… (18 Aralık 2013 - Çarşamba)
Kırıkkale’nin üstündeki kara bulutlar (17 Aralık 2013 - Salı)
“Gelin, hep birlikte Kırıkkaleli olalım!” (16 Aralık 2013 - Pazartesi)
Düşmeye gör! (14 Aralık 2013 - Cumartesi)
Çocuk mu yetiştiriyoruz?.. Yoksa? (12 Aralık 2013 - Perşembe)
Engellilerden özür dilensin (11 Aralık 2013 - Çarşamba)
Turqchemiz can cheqishiyor!!! (10 Aralık 2013 - Salı)
Kırıkkale’min sessiz çığlığı! (09 Aralık 2013 - Pazartesi)
El insaf… (07 Aralık 2013 - Cumartesi)
Siz vatandaşı “sevmii” misiniz? (05 Aralık 2013 - Perşembe)
Le-le-le Pe Ge (03 Aralık 2013 - Salı)
“Onlar bu dilden anlar!” (03 Aralık 2013 - Salı)
“… Devam” mı? (02 Aralık 2013 - Pazartesi)
“Demo-krasi” Paradoksu (30 Kasım 2013 - Cumartesi)
Söyleme sırrını dostuna… (29 Kasım 2013 - Cuma)
Şimdi de sıra “devletin sır”rında mı? (28 Kasım 2013 - Perşembe)
Yollar biter mi? (27 Kasım 2013 - Çarşamba)
Bir eğitim sistemi masalı… (26 Kasım 2013 - Salı)
Öğretmenlerle ne alıp veremediğiniz var? (25 Kasım 2013 - Pazartesi)
Ben bir öğretmenim (23 Kasım 2013 - Cumartesi)
Ülkemizde öğretmenin hali belli! (22 Kasım 2013 - Cuma)
İki hikâye, bir ders! (21 Kasım 2013 - Perşembe)
Ben mi daha garibanım, yoksa… (20 Kasım 2013 - Çarşamba)
Bilesin! (18 Kasım 2013 - Pazartesi)
“Özlediğimiz tablo” bu muydu sahi? (17 Kasım 2013 - Pazar)
“Şeytanca” hayat sürenlere… (15 Kasım 2013 - Cuma)
Yine Kırıkkale, yine yollar (14 Kasım 2013 - Perşembe)
İyi ki böyle bir valimiz yok! (13 Kasım 2013 - Çarşamba)
Kırıkkale’nin Şifresi: 381(!!!) (12 Kasım 2013 - Salı)
Ne mutlu TÜRKÜM DEMEYENE! (11 Kasım 2013 - Pazartesi)
Ata’ya Açık Mektup (11 Kasım 2013 - Pazartesi)
Atatürk’ü “Atatürksüz” anmak! (08 Kasım 2013 - Cuma)
Bayrağın yanında sallanan Baydemir (06 Kasım 2013 - Çarşamba)
Öyle ya, öğretmenler zaten çok kazanıyor! (06 Kasım 2013 - Çarşamba)
İlk hamle MHP’den (04 Kasım 2013 - Pazartesi)
Ahmet Kaya… Neresini boyarsan boya! (01 Kasım 2013 - Cuma)
Türkiye bir türküdür… (31 Ekim 2013 - Perşembe)
Çatlasanız da patlasanız da… (30 Ekim 2013 - Çarşamba)
Irkçılık ve Bölücülük (1) (28 Ekim 2013 - Pazartesi)
Çocuk mu yetiştiriyoruz?.. Yoksa? (25 Ekim 2013 - Cuma)
Turqchemiz can cheqishiyor!!! (24 Ekim 2013 - Perşembe)
Aynalara hapsolan nesil (23 Ekim 2013 - Çarşamba)
Kaşınana kaşağı gerek (13 Ekim 2013 - Pazar)
Kürtlerle eşit haklar istiyorum… (11 Ekim 2013 - Cuma)
Bir Belçikalı kadar TÜRK olamayanlara... (07 Ekim 2013 - Pazartesi)
Fıkra gibi ülke!!! (05 Ekim 2013 - Cumartesi)
Bu da üüüüççççççç! (03 Ekim 2013 - Perşembe)
Sen rahat uyu Karl Marks! (02 Ekim 2013 - Çarşamba)
Bu ülkede “Aydın”lar hâlâ sorun (30 Eylül 2013 - Pazartesi)
“Yalan Dünya”dan “Yolcu”luk (28 Eylül 2013 - Cumartesi)
Bu benim TÜRKİYE’m değil! (27 Eylül 2013 - Cuma)
Seni seviyor(muy)uz Polyanna! (25 Eylül 2013 - Çarşamba)
Toplum kanserini yayan diziler (24 Eylül 2013 - Salı)
Ekmeğimizle oynamayın artık! (22 Eylül 2013 - Pazar)
Medenî(!) Avrupa (20 Eylül 2013 - Cuma)
Taklitlerimizden sakınınız! (20 Eylül 2013 - Cuma)
Kırıkkale de mi “batıya, hep batıya…” (19 Eylül 2013 - Perşembe)
Pazarcı usulü “paket”leme (18 Eylül 2013 - Çarşamba)
Ezilen Türkler Müslüman değil mi? (14 Eylül 2013 - Cumartesi)
Kanunlar önünde herkes eşitti(r) (13 Eylül 2013 - Cuma)
12 Eylül sömürücülere!!! (12 Eylül 2013 - Perşembe)
Nemelazımcılar uyansın diye! (09 Eylül 2013 - Pazartesi)
Bu ne hırstır Yarabbi! (07 Eylül 2013 - Cumartesi)
Atlar, ne asil canlılar (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
“Gozel Ğırığğalem benim” (04 Eylül 2013 - Çarşamba)
TRT’de neler oluyor? (01 Eylül 2013 - Pazar)
Ağustos… (31 Ağustos 2013 - Cumartesi)
Bir “atan(ama)manın” anatomisi (29 Ağustos 2013 - Perşembe)
Yine n’oluyoruz Allah aşkına? (27 Ağustos 2013 - Salı)
Ah Kırıkkale’m, vah Kırıkkale’m! (26 Ağustos 2013 - Pazartesi)
Kadransız saatin akrep ve yelkovanı (24 Ağustos 2013 - Cumartesi)
17 Ağustos 1989 (18 Ağustos 2013 - Pazar)
Memura “Messi” çalımı (17 Ağustos 2013 - Cumartesi)
Horozu çok olan köyün… (16 Ağustos 2013 - Cuma)
Mağrurlanma Padişahım… (15 Ağustos 2013 - Perşembe)
"Bayramlar Bayram Ola" (07 Ağustos 2013 - Çarşamba)
Keskin’den bir “Ulugölge” geçti (06 Ağustos 2013 - Salı)
Biat ve Riayet mi? Kulluk ve Kölelik mi? (05 Ağustos 2013 - Pazartesi)
Sınav Ücretleri ve Öğretmenlerin Durumu (01 Ağustos 2013 - Perşembe)
Kırıkkalespor bu şehrin şerefidir (31 Temmuz 2013 - Çarşamba)
Ülkücü Camia omuz omuza (30 Temmuz 2013 - Salı)
Asıl Deccal kim? (29 Temmuz 2013 - Pazartesi)
Sigara Öldürür (27 Temmuz 2013 - Cumartesi)
“Turistimiz bol olsun!..” Âmin! (26 Temmuz 2013 - Cuma)
YKP (Yediği Kaba Pisletenler) (24 Temmuz 2013 - Çarşamba)
Barış denilen şey bu muymuş? (23 Temmuz 2013 - Salı)
“Çocuk Kilidi” koymak gerek! (22 Temmuz 2013 - Pazartesi)
Kim kimi ötekileştiriyormuş? (15 Temmuz 2013 - Pazartesi)
Gel… gel… acımayacak!.. (06 Temmuz 2013 - Cumartesi)
Beşir Bey Veli Bey’i sildi mi? (03 Temmuz 2013 - Çarşamba)
Tabela özürlüyüz! (01 Temmuz 2013 - Pazartesi)
“Dizi”verin bizi (29 Haziran 2013 - Cumartesi)
Hani bir AB masalı vardı ya… (27 Haziran 2013 - Perşembe)
Hendek (26 Haziran 2013 - Çarşamba)
… Bu arada, teröristler neler yapıyor? (26 Haziran 2013 - Çarşamba)
Türkiye`de köşe yazarı olmak... (26 Haziran 2013 - Çarşamba)
Oy hırsızlığına son! (26 Haziran 2013 - Çarşamba)
Kırıkkale?de düğün, salonlara sığmaz! (19 Haziran 2013 - Çarşamba)
Gezi Parkı Olayları ve Türk Bayrağı (19 Haziran 2013 - Çarşamba)
?Baş, Kuyruk, Bekçi? Meselesi (18 Haziran 2013 - Salı)
?Onuncu köye? doğru? (15 Haziran 2013 - Cumartesi)
Oh? Öğretmenler yine tatile giriyor! (14 Haziran 2013 - Cuma)
28 Şubat?ı düşünüyorum, gözlerim kapalı? (13 Haziran 2013 - Perşembe)
Eller giderken Ay?a? (10 Haziran 2013 - Pazartesi)
"Aile?ye sahip çıkmak gerek (09 Haziran 2013 - Pazar)
Manzarası deniz mi, orman mı? (07 Haziran 2013 - Cuma)
Polis izin verdi diye mi?.. (2) (05 Haziran 2013 - Çarşamba)
Polis izin verdi diye mi?.. (1) (04 Haziran 2013 - Salı)
?Çevre bize Allah?ın emanetidir? (03 Haziran 2013 - Pazartesi)
?Kemal?-izm (01 Haziran 2013 - Cumartesi)
Şehirleş-me ve Kırıkkale(2) (31 Mayıs 2013 - Cuma)
Şehirleş-me ve Kırıkkale(1) (30 Mayıs 2013 - Perşembe)
Bu şehr-i stanbul ki (29 Mayıs 2013 - Çarşamba)
?Seyyah-ı Fakir?i Anmak? (27 Mayıs 2013 - Pazartesi)
?Ek iş yaparken ölmek? serbest mi? (27 Mayıs 2013 - Pazartesi)
Hasta ettin bizi Skype! (25 Mayıs 2013 - Cumartesi)
Bir başkadır boz toprağın yeşili (24 Mayıs 2013 - Cuma)
Emanetin sırrı gizli (20 Mayıs 2013 - Pazartesi)
Değerlere sahip çıkılmalı (18 Mayıs 2013 - Cumartesi)
Fasulyenin nimetliği! (17 Mayıs 2013 - Cuma)
Gidişiniz olsun da dönüşünüz olmasın! (15 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Bataklıktan Kurtulmanın Yolları (15 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Hizmetlilik ?in?, öğretmenlik ?out? (13 Mayıs 2013 - Pazartesi)
Reklamla Kandırılmak (08 Mayıs 2013 - Çarşamba)
?Castin? kavurdun ortalığı (07 Mayıs 2013 - Salı)
Ava giden avlanır! (Bir ?Belçika? masalı) (06 Mayıs 2013 - Pazartesi)
Yorumun yorumu! (01 Mayıs 2013 - Çarşamba)
Anayasa kime göre hazırlanacak? (30 Nisan 2013 - Salı)
Ne çekti be Türkiyem? Ne çektiii? (27 Nisan 2013 - Cumartesi)
Türk Bayrağı asmak suç mu? (2) (23 Nisan 2013 - Salı)
Türk Bayrağı asmak suç mu? (1) (22 Nisan 2013 - Pazartesi)
?Yiyin efendiler yiyin? (19 Nisan 2013 - Cuma)
?Baskın, Ora?n?a dikkat! (18 Nisan 2013 - Perşembe)
Ver-gi(tsin ülkeden)! (16 Nisan 2013 - Salı)
El insaf? (15 Nisan 2013 - Pazartesi)
?Milli? değil, ?Millî? Eğitim (11 Nisan 2013 - Perşembe)
?Kim-lik? (10 Nisan 2013 - Çarşamba)
İlk ?âkil? proje: Andımız kalksın! (09 Nisan 2013 - Salı)
?Âkıl? mı, ?Âkil? mi? (06 Nisan 2013 - Cumartesi)
Her 4 Nisan?da gökler ağlıyor (05 Nisan 2013 - Cuma)
Milletine adanmış bir ömür (04 Nisan 2013 - Perşembe)
Öğretmene limon sattırmamak gerek (01 Nisan 2013 - Pazartesi)
Kırıkkale?de Çölleşme Belirtileri (30 Mart 2013 - Cumartesi)
N-e m-u-t-l-u T-ü-r-k-ü-m d-i-y-e-n-e (28 Mart 2013 - Perşembe)
Diyarbakır Türkiye değil mi? (26 Mart 2013 - Salı)
Bir yiğit devlet adamı harcanıyor (24 Mart 2013 - Pazar)
Eşeğin gölgesi (23 Mart 2013 - Cumartesi)
Yine de ümitvar olmak istiyorum (22 Mart 2013 - Cuma)
Suriye Kürtlere mi teslim edilecek? (20 Mart 2013 - Çarşamba)
Şehitlerin kemikleri sızlarken (18 Mart 2013 - Pazartesi)
Kurt ile Köpeğin Hikayesi-1 (13 Mart 2013 - Çarşamba)
Ben Halep?i göremeden? (12 Mart 2013 - Salı)
Çocuk mu yetiştiriyoruz?.. Yoksa!!! (10 Mart 2013 - Pazar)
Terör de mi sivilleşiyor? (09 Mart 2013 - Cumartesi)
8 Mart, ?Türk? Kadınları?na kutlu olsun (07 Mart 2013 - Perşembe)
İstila Kabul Edilemez(2) (07 Mart 2013 - Perşembe)
İstila Kabul Edilemez(1) (05 Mart 2013 - Salı)
Bizi Bağlayan Hangi Anayasa? (2) (04 Mart 2013 - Pazartesi)
Bizi Bağlayan Hangi Anayasa? (1) (03 Mart 2013 - Pazar)
Toplum Kanseri (02 Mart 2013 - Cumartesi)
İnsanlar deneme tahtası mı? (01 Mart 2013 - Cuma)
Tarih tekerrürden mi ibarettir?(3) (28 Şubat 2013 - Perşembe)
Tarih tekerrürden mi ibarettir?(2) (26 Şubat 2013 - Salı)
Tarih tekerrürden mi ibarettir?(1) (25 Şubat 2013 - Pazartesi)
Bu yazıya nasıl bir başlık konulur ki? (25 Şubat 2013 - Pazartesi)
Reklâmla Kandırılmak (22 Şubat 2013 - Cuma)
Benim başım kel(mi)? (22 Şubat 2013 - Cuma)
Cinimden Üç Dileğim (19 Şubat 2013 - Salı)
Ya ?söv? ya terket! (18 Şubat 2013 - Pazartesi)
Bizim turistimiz neden olmasın? (14 Şubat 2013 - Perşembe)
?Demokrasi? Paradoksu (14 Şubat 2013 - Perşembe)
Yetki, sorumluluk, karakter (12 Şubat 2013 - Salı)
Kimin çizgisi daha kırmızı? (10 Şubat 2013 - Pazar)
Daha güzel bir Kırıkkale için(5) (08 Şubat 2013 - Cuma)
Daha güzel bir Kırıkkale için(4) (08 Şubat 2013 - Cuma)
Daha güzel bir Kırıkkale için(3) (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Daha güzel bir Kırıkkale için(2) (06 Şubat 2013 - Çarşamba)
Daha güzel bir Kırıkkale için(1) (04 Şubat 2013 - Pazartesi)
8 yıldır, Hak için halkla (03 Şubat 2013 - Pazar)
Türkiye Cumhuriyeti yıkılırsa? (02 Şubat 2013 - Cumartesi)
CHP?nin kimlik bunalımı (01 Şubat 2013 - Cuma)
Türkiye uçuyor, Kırıkkale düşüyor (31 Ocak 2013 - Perşembe)
Kürt değil, Türk Meselesi (29 Ocak 2013 - Salı)
Gerçekten kabinenin en iyi bakanıymış (28 Ocak 2013 - Pazartesi)
Kabinenin en iyi bakanı gitti! (26 Ocak 2013 - Cumartesi)
Yok devenin MEKAP?ı (24 Ocak 2013 - Perşembe)
Sen salla başını ben bilirim işimi-(iki) (23 Ocak 2013 - Çarşamba)
Bu da şehit babasının mektubu? (19 Ocak 2013 - Cumartesi)
?Türkiyelilik? bu m?ola? (18 Ocak 2013 - Cuma)
Sanal Bağımlılığa Dikkat (17 Ocak 2013 - Perşembe)
Millet Bir Coşarsa? (16 Ocak 2013 - Çarşamba)
El-Si-Di (14 Ocak 2013 - Pazartesi)
Barış da ne oliyy aga? (13 Ocak 2013 - Pazar)
Şehitten sevdiğine mektup(3) (12 Ocak 2013 - Cumartesi)
Şehitten sevdiğine mektup(2) (11 Ocak 2013 - Cuma)
Şehitten sevdiğine mektup(1) (10 Ocak 2013 - Perşembe)
Mutluyum? Mutlusun? Mutlu? (muyuz?) (08 Ocak 2013 - Salı)
Ey Türk, sus ve her şeyi sineye çek! (07 Ocak 2013 - Pazartesi)
İlk defa Veli Başkanla hemfikirim (05 Ocak 2013 - Cumartesi)
Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe (04 Ocak 2013 - Cuma)
Mustafa Pehlivanoğlu?nun ?Amentü?sü (03 Ocak 2013 - Perşembe)
50 yıllık temiz enerji: Aytemiz (02 Ocak 2013 - Çarşamba)
Yine kopmadı kıyamet (Yeni yıla merhaba) (31 Aralık 2012 - Pazartesi)
Uludere?ye yakılan ağıtlar? (29 Aralık 2012 - Cumartesi)
Bugün de ölmedim? (22 Aralık 2012 - Cumartesi)
Vatanını en çok seven... (3) (20 Aralık 2012 - Perşembe)
Vatanını en çok seven... (2) (19 Aralık 2012 - Çarşamba)
Vatanını en çok seven... (1) (18 Aralık 2012 - Salı)
Mazgal mı, tuzaklama mı? (16 Aralık 2012 - Pazar)
Emir nerden Bay Altan? (15 Aralık 2012 - Cumartesi)
Besle kargayı? (14 Aralık 2012 - Cuma)
Kafanıza Özbek kadar taş düşsün (12 Aralık 2012 - Çarşamba)
Oyuna dikkat! (11 Aralık 2012 - Salı)
Öyle bir geçmiş ki!.. (04 Aralık 2012 - Salı)
Fıkra gibi şehir (30 Kasım 2012 - Cuma)
Öğrenciler tamam? Ya öğretmenler? (29 Kasım 2012 - Perşembe)
Batı ne verdi, Doğu ne aldı?(3) (27 Kasım 2012 - Salı)
Batı ne verdi, Doğu ne aldı?(2) (27 Kasım 2012 - Salı)
Batı ne verdi, Doğu ne aldı?(1) (26 Kasım 2012 - Pazartesi)
Öğretmenler de ne iş yapıyor ki sanki!!! (24 Kasım 2012 - Cumartesi)
Kaçakçılık konusunda bilinçsiziz (22 Kasım 2012 - Perşembe)
Dünyada öğretmen, Türkiye?de öğretmen (22 Kasım 2012 - Perşembe)
Terörün zafer çığlıkları (21 Kasım 2012 - Çarşamba)
Nemelazımcılar, sözüm sizlere! (20 Kasım 2012 - Salı)
Hangimiz daha gariban? (19 Kasım 2012 - Pazartesi)
Kırıkkale?de gündemi yazmak (17 Kasım 2012 - Cumartesi)
Kırıkkale?nin en büyük eksiği (16 Kasım 2012 - Cuma)
330 bin Lira?m olsaydı? (15 Kasım 2012 - Perşembe)
Gökten göğe kadar (12 Kasım 2012 - Pazartesi)
Bol parantezli bir yazı (11 Kasım 2012 - Pazar)
İleri görüşlülük başa bela! (09 Kasım 2012 - Cuma)
Memur Sendikaları ne iş yapar? (09 Kasım 2012 - Cuma)
Hassasiyetinize hayran kaldım! (07 Kasım 2012 - Çarşamba)
Bu nasıl bir ?dönüştür? Mümtaz?er? (06 Kasım 2012 - Salı)
BDP?lilerin arkasındayım! (06 Kasım 2012 - Salı)
Yol (04 Kasım 2012 - Pazar)
Ülkemin ?Aydın?lık Sorunu (03 Kasım 2012 - Cumartesi)
Silahlara Veda (etmek gerekmez mi?) (01 Kasım 2012 - Perşembe)
Onlara şapur şupur; ya bize? (30 Ekim 2012 - Salı)
Medeniyetler Beşiği Kırıkkale (24 Ekim 2012 - Çarşamba)
Veli Bey yeniden aday mı? (21 Ekim 2012 - Pazar)
18 yaşında seçilirse? (19 Ekim 2012 - Cuma)
Asıl zulüm Doğu Türkistan?da (18 Ekim 2012 - Perşembe)
Tiyatro sahnesi değil, TBMM! (2) (17 Ekim 2012 - Çarşamba)
Tiyatro sahnesi değil, TBMM! (1) (17 Ekim 2012 - Çarşamba)
Yüzüklerin Efendisi(!) Obama (2) (16 Ekim 2012 - Salı)
Yüzüklerin Efendisi(!) Obama (1) (14 Ekim 2012 - Pazar)
Kırıkkale il olalı 23 yıl oldu (12 Ekim 2012 - Cuma)
Eceli gelen PKK okullara saldırır (11 Ekim 2012 - Perşembe)
NATO?nun Türkiye?yi savunma planı (10 Ekim 2012 - Çarşamba)
Bomba gibiyiz maşallah(!) (07 Ekim 2012 - Pazar)
Fikir hürriyeti, cüret, saygısızlık (06 Ekim 2012 - Cumartesi)
?Mono?lojik ?Diya?loglar (05 Ekim 2012 - Cuma)
Kılavuzu karga olanın? (02 Ekim 2012 - Salı)
?Kafatasçılar, terbiyesizler? (30 Eylül 2012 - Pazar)
TDK?dan argo açılımı (29 Eylül 2012 - Cumartesi)
?Yalan Dünya?dan ?Yolcu?luk (27 Eylül 2012 - Perşembe)
Senin neyine otomobil sahibi olmak (26 Eylül 2012 - Çarşamba)
Kürt sorununu çözdük(!!!) (24 Eylül 2012 - Pazartesi)
Koru-ma (23 Eylül 2012 - Pazar)
16 celse duruşma cezası(2) (22 Eylül 2012 - Cumartesi)
16 celse duruşma cezası(1) (21 Eylül 2012 - Cuma)
Bu mudur? (19 Eylül 2012 - Çarşamba)
Hooop dayı, ağır ol! (19 Eylül 2012 - Çarşamba)
Acı ama gerçek! (17 Eylül 2012 - Pazartesi)
Katil Amerika! Zoruna mı gitti? (13 Eylül 2012 - Perşembe)
El mi yaman, bey mi? (13 Eylül 2012 - Perşembe)
Kaş yapayım derken? (10 Eylül 2012 - Pazartesi)
Koyun can derdinde? Ya kasap? (09 Eylül 2012 - Pazar)
Ciğer acısını bilir misiniz? (08 Eylül 2012 - Cumartesi)
Hadi bunu da yazmayın (07 Eylül 2012 - Cuma)
Gül ?dökecağam? yollarına (06 Eylül 2012 - Perşembe)
Çocuğu için PKK?lı olmak! (05 Eylül 2012 - Çarşamba)
Marmarisli Selahi ve M. Akif (2) (04 Eylül 2012 - Salı)
Marmarisli Selahi ve M. Akif (1) (03 Eylül 2012 - Pazartesi)
Atatürk?ün 89 yıl önce gördüğü (01 Eylül 2012 - Cumartesi)
Fil iken ceylan olmak (31 Ağustos 2012 - Cuma)
Ağustos... (30 Ağustos 2012 - Perşembe)
(4+4+4)=(4-4-4) (29 Ağustos 2012 - Çarşamba)
Daha niye susuyorsun? (28 Ağustos 2012 - Salı)
Vatan sevgisi imandandır! (27 Ağustos 2012 - Pazartesi)
Şerefli mesleğin şerefsizleri (25 Ağustos 2012 - Cumartesi)
On şehitten kime ne? (24 Ağustos 2012 - Cuma)
Asıl ihanet (23 Ağustos 2012 - Perşembe)
Sağduyulu olmak! (22 Ağustos 2012 - Çarşamba)
?Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!? (18 Ağustos 2012 - Cumartesi)
17 Ağus-tosssss (17 Ağustos 2012 - Cuma)
Hoş geldin(!) PKK?nın yeni sözcüsü (16 Ağustos 2012 - Perşembe)
"Birkaç Mehmet? kaç ?gerilla? eder? (15 Ağustos 2012 - Çarşamba)
Kürtler aslında ne istiyor? (14 Ağustos 2012 - Salı)
Uyan Kırıkkale! (13 Ağustos 2012 - Pazartesi)
Evdeki bulgur gidecek! (11 Ağustos 2012 - Cumartesi)
Aynı tas aynı hamam (10 Ağustos 2012 - Cuma)
Bir azim öyküsü: Bahattin Akyön (15 Temmuz 2012 - Pazar)
İkiyüzlü medya (13 Temmuz 2012 - Cuma)
İşte bunu yapmayacaktın Esad! (09 Temmuz 2012 - Pazartesi)
Sen salla başını, ben bilirim işimi (08 Temmuz 2012 - Pazar)
Amerikan oyununa dikkat! (02 Temmuz 2012 - Pazartesi)
Hep garibanlar mı şehit olur? (30 Haziran 2012 - Cumartesi)
Yaz günü ?kola? keyfi(!) (29 Haziran 2012 - Cuma)
Bismil-lah (28 Haziran 2012 - Perşembe)
İmralı ve Kandil (26 Haziran 2012 - Salı)
Elin zürriyetine güvenip de?(2) (25 Haziran 2012 - Pazartesi)
Elin zürriyetine güvenip de?(1) (25 Haziran 2012 - Pazartesi)
İsyanım dağları aştı (23 Haziran 2012 - Cumartesi)
Haberiniz var mı? (22 Haziran 2012 - Cuma)
Bir İnönü, bir de? (18 Haziran 2012 - Pazartesi)
Ey Türk Milleti! (18 Haziran 2012 - Pazartesi)
Çocuklar, internet ve şiddet (16 Haziran 2012 - Cumartesi)
Ermeni dostlarımızın(!) istekleri bitmiyor (14 Haziran 2012 - Perşembe)
Belediye çalışıyor (13 Haziran 2012 - Çarşamba)
Sana benim gözümle bakmayanın? (11 Haziran 2012 - Pazartesi)
Hâlâ farkına varamayanlar (11 Haziran 2012 - Pazartesi)
Kırıkkale bir sanat şehridir (09 Haziran 2012 - Cumartesi)
Bir Zamanlar Anadolu?da (07 Haziran 2012 - Perşembe)
Olimpiyat Türkçe, dil neden Kürtçe? (06 Haziran 2012 - Çarşamba)
Sen bir Türk?sün (05 Haziran 2012 - Salı)
İşine gelmezse cani? (04 Haziran 2012 - Pazartesi)
Yerli sermaye küçük düşünüyor (03 Haziran 2012 - Pazar)
Kırıkkale uyuma, kültürüne sahip çık! (02 Haziran 2012 - Cumartesi)
Nemelazımcılar, sözüm sizlere! (01 Haziran 2012 - Cuma)
Oğlum bak git! (30 Mayıs 2012 - Çarşamba)
Allah kurtarsın! (29 Mayıs 2012 - Salı)
Kaybolan fetih ruhu (29 Mayıs 2012 - Salı)
Çalışanlar birbirine düşmemeli (27 Mayıs 2012 - Pazar)
Grev yapan memura ceza verilebilir mi? (1) (24 Mayıs 2012 - Perşembe)
Karıncayı incitmeden? (23 Mayıs 2012 - Çarşamba)
Düğün salonları kulakları sağır eder (21 Mayıs 2012 - Pazartesi)
Şehidin Destanı (19 Mayıs 2012 - Cumartesi)
Ne Mutlu Türk?üm Diyene (18 Mayıs 2012 - Cuma)
Toplumu ele geçirmek (16 Mayıs 2012 - Çarşamba)
Ben susuyum, Levent Kırca konuşsun! (15 Mayıs 2012 - Salı)
Çocuğum hangi okula gidecek? (15 Mayıs 2012 - Salı)
Baharda bir başkadır Kırıkkale (14 Mayıs 2012 - Pazartesi)
Kobay öğretmenler (12 Mayıs 2012 - Cumartesi)
28 Şubat kimleri hedefledi? (09 Mayıs 2012 - Çarşamba)
Tek dil faşizan, tek din anti laik (08 Mayıs 2012 - Salı)
Yeşil-Mavi o kadar uzak değil (07 Mayıs 2012 - Pazartesi)
Sütten ağzı yanana, ayran! (05 Mayıs 2012 - Cumartesi)
Çileli millet (04 Mayıs 2012 - Cuma)
TSK zammının iç yüzü (2) (03 Mayıs 2012 - Perşembe)
TSK zammının iç yüzü (1) (01 Mayıs 2012 - Salı)
Dinlenerek, gezerek, eğlenerek eğitim (30 Nisan 2012 - Pazartesi)
Yerel Medyanın Gücü (26 Nisan 2012 - Perşembe)
TÜRKİYE?DE KİMLER DARBE YAPAR? (1) (24 Nisan 2012 - Salı)
Eğitimde Kırşehir mucizesi (22 Nisan 2012 - Pazar)
Mütedeyyin asker (20 Nisan 2012 - Cuma)
Öğretmene verilen değer (19 Nisan 2012 - Perşembe)
Bir keman, bir bağlama, bir davul? (17 Nisan 2012 - Salı)
Üçe bir (17 Nisan 2012 - Salı)
Çalışmamanın mazereti var mı ki? (16 Nisan 2012 - Pazartesi)
Hırsıza teşvik! (14 Nisan 2012 - Cumartesi)
Teşvik sıramız yeterli mi? (11 Nisan 2012 - Çarşamba)
Şerefsiz? (10 Nisan 2012 - Salı)
Engellilerden özür dilenmeli (08 Nisan 2012 - Pazar)
Siyasi düşüncemden sana ne! (07 Nisan 2012 - Cumartesi)
Barzani?nin mayası (06 Nisan 2012 - Cuma)
İhtilalı yargılamak mı? (05 Nisan 2012 - Perşembe)
4 Nisan 1997 (03 Nisan 2012 - Salı)
Belalı belde: Hacılar! (02 Nisan 2012 - Pazartesi)
Yeteneklerimizin farkında mıyız? (01 Nisan 2012 - Pazar)
Sevgiy(l)e doğmak (29 Mart 2012 - Perşembe)
Tehditlere bırakılan pabuçlar (28 Mart 2012 - Çarşamba)
Çözülmenin şifresi: Uludere (27 Mart 2012 - Salı)
Dünya fırıldak olmuş (26 Mart 2012 - Pazartesi)
Has? vekil! (26 Mart 2012 - Pazartesi)
Ellerin yurdunda çiçek açarken? (22 Mart 2012 - Perşembe)
Sükût ikrardan gelir (22 Mart 2012 - Perşembe)
Nevruz Bay-ramı (20 Mart 2012 - Salı)
Suriye Türklerinin kılına zarar gelirse? (19 Mart 2012 - Pazartesi)
Şehitler ölür (mü)? (19 Mart 2012 - Pazartesi)
Bir acayip nesil (16 Mart 2012 - Cuma)
İmralı-Silivri (16 Mart 2012 - Cuma)
Yeni eğitim sistemi (2) (13 Mart 2012 - Salı)
Yeni eğitim sistemi (1) (13 Mart 2012 - Salı)
Hafızası alınan şehir (12 Mart 2012 - Pazartesi)
Yağmur sonrası hüzünler durağı (09 Mart 2012 - Cuma)
EnerjiSa Çarpması (09 Mart 2012 - Cuma)
Ruhsuz ?Fetih? (07 Mart 2012 - Çarşamba)
Çok salak gördüm de? (06 Mart 2012 - Salı)
Ankara?da patlama, Diyarbakır?da bayrak (05 Mart 2012 - Pazartesi)
Kemik (01 Mart 2012 - Perşembe)
Bir gece ansızın gelebiliriz (01 Mart 2012 - Perşembe)
Türk?ün sitem hakkı da mı yok? (28 Şubat 2012 - Salı)
Geleneksel aile kavramına vurulan balta (27 Şubat 2012 - Pazartesi)
Ölü diri bitti, sıra kime geldi? (27 Şubat 2012 - Pazartesi)
Eurovision?da gözle görünmeyenler (24 Şubat 2012 - Cuma)
Atatürk?ün büstüne de tahammül kalmadı (23 Şubat 2012 - Perşembe)
Bartholomeos kadar olamayanlar (22 Şubat 2012 - Çarşamba)
?Özel Okullar? nasıl olmalı? (21 Şubat 2012 - Salı)
Sen de mi ?Türkiye?? (21 Şubat 2012 - Salı)
Millî Eğitim Müdürümüzle yarım saat (20 Şubat 2012 - Pazartesi)
?Devlet?siz devlet kurumları (16 Şubat 2012 - Perşembe)
Kırıkkale sokakları (15 Şubat 2012 - Çarşamba)
Sen de olmasan Aziz Valentine? (15 Şubat 2012 - Çarşamba)
Çocuğun adı Ernesto (13 Şubat 2012 - Pazartesi)
Devlet şeffaf olabilir mi? (12 Şubat 2012 - Pazar)
Merhem sürüyorsan iyi hoş da? (11 Şubat 2012 - Cumartesi)
Güzel ve etkileyici konuşmak (10 Şubat 2012 - Cuma)
Atatürk?ün gölgesi (08 Şubat 2012 - Çarşamba)
Velev ki Atatürk imzaladı! (08 Şubat 2012 - Çarşamba)
?Gırıggaleli? olabilmek? (06 Şubat 2012 - Pazartesi)
Topuklu Ayakkabılar(2) (06 Şubat 2012 - Pazartesi)
Topuklu Ayakkabılar(1) (03 Şubat 2012 - Cuma)
İki çöküşün anatomisi: (03 Şubat 2012 - Cuma)
Az zamanda çok ve büyük işler (02 Şubat 2012 - Perşembe)
Kıblesini şaşıranlarla bir olanlar (01 Şubat 2012 - Çarşamba)
Diz? üzdü (30 Ocak 2012 - Pazartesi)
Kırıkkale?yi anlatabilmek? (29 Ocak 2012 - Pazar)
İsyanım dağları aştı (27 Ocak 2012 - Cuma)
Millî: ?Out? Güvenlik: Kime ne? (26 Ocak 2012 - Perşembe)
Genç siyasetçilere yol açmak (24 Ocak 2012 - Salı)
Bedava Kırıkkale reklamı (23 Ocak 2012 - Pazartesi)
Ya bu kadar haini? (18 Ocak 2012 - Çarşamba)
Denktaş?ı tanımamak? (17 Ocak 2012 - Salı)
Yiğitlerin uçmağı (16 Ocak 2012 - Pazartesi)
Futbol, siyaset, rant? (14 Ocak 2012 - Cumartesi)
Kurtlar(!) Meclisi (12 Ocak 2012 - Perşembe)
Gırgır? konusu olmanın ciddiyeti! (12 Ocak 2012 - Perşembe)
?Onbaşılar götürsün? (11 Ocak 2012 - Çarşamba)
Kimleri sevindirdik? (07 Ocak 2012 - Cumartesi)
Hakan efendinin vekillikten anladığı? (05 Ocak 2012 - Perşembe)
Sahibi ipi uzatınca? (05 Ocak 2012 - Perşembe)
?Noel Baba?nın geyikleri!!! (02 Ocak 2012 - Pazartesi)
Molotof at, rahatla! (31 Aralık 2011 - Cumartesi)
Yaşasın(!) birinciyiz (30 Aralık 2011 - Cuma)
Ha Kırıkkale ha Türkiye! (28 Aralık 2011 - Çarşamba)
O iş öyle olmaz böyle olur! (28 Aralık 2011 - Çarşamba)
Öyle göze böyle parmak? (27 Aralık 2011 - Salı)
Aynı kaba pisletenler (26 Aralık 2011 - Pazartesi)
Tarihimizle yüzleşmek! (24 Aralık 2011 - Cumartesi)
Sarkozy?nin falcısı (23 Aralık 2011 - Cuma)
Kendi gözündeki merteği göremeyenler! (21 Aralık 2011 - Çarşamba)
Alayına İsyan! (21 Aralık 2011 - Çarşamba)
Yerel medya deyip geçmeyin! (19 Aralık 2011 - Pazartesi)
Herkes kendi işine baksın! (17 Aralık 2011 - Cumartesi)
Sırrı?nın sırrı (15 Aralık 2011 - Perşembe)
Kürsüye bardak koymayın! (14 Aralık 2011 - Çarşamba)
Kadere ipotek konulmaz! (13 Aralık 2011 - Salı)
Cübbeli Ahmet Hoca (12 Aralık 2011 - Pazartesi)
Çıkıverdik Dinek Dağı?n salına (12 Aralık 2011 - Pazartesi)
İzdivacım geldi! (10 Aralık 2011 - Cumartesi)
Eşit(!) işe(!) eşit(!) ücret(!) (09 Aralık 2011 - Cuma)
Değerleri yaşatmak gerek (08 Aralık 2011 - Perşembe)
?Aşura? gecesi ve ilginç bir yazar! (07 Aralık 2011 - Çarşamba)
?Müzakereci Bakandan? malumun ilamı (06 Aralık 2011 - Salı)
İt itin izinden gider! (05 Aralık 2011 - Pazartesi)
?Nuri Abi?den de özür dilemek gerek! (03 Aralık 2011 - Cumartesi)
Hüseynî şehadet, Yezidî ihanet (02 Aralık 2011 - Cuma)
İzmir Caddesi iflah olur mu? (30 Kasım 2011 - Çarşamba)
Özlemişiz Sayın Valim (29 Kasım 2011 - Salı)
Gençlik, dinamizm ve Murat Karakaya (28 Kasım 2011 - Pazartesi)
Bankaların bedelli fırsatçılığı (25 Kasım 2011 - Cuma)
Ben bir öğretmenim (24 Kasım 2011 - Perşembe)
Başka arzunuz, Sayın Metiner? (23 Kasım 2011 - Çarşamba)
Arap, bahar diyedursun? (21 Kasım 2011 - Pazartesi)
Van Depremi ?Balışeyh?i? vurmasın! (21 Kasım 2011 - Pazartesi)
Bize böyle şeylerle gelin (19 Kasım 2011 - Cumartesi)
Ben de ?Vicdani Ret?çiyim! (18 Kasım 2011 - Cuma)
İhanet dur durak bilmiyor! (17 Kasım 2011 - Perşembe)
Dış politika ve Dış Türkler (16 Kasım 2011 - Çarşamba)
Bu Kurtlar Vadisi var ya? (15 Kasım 2011 - Salı)
Van?a gide(meye)n yardımlar (14 Kasım 2011 - Pazartesi)
Bayramlarda Kırıkkale?nin nüfusu (12 Kasım 2011 - Cumartesi)
Mustafa Kemal?i ?Atatürk? yapan? (10 Kasım 2011 - Perşembe)
Üfürükten tayyare? (04 Kasım 2011 - Cuma)
İtiraf, suç duyurusu sayılmaz mı? (03 Kasım 2011 - Perşembe)
Hangisi terör örgütü, hangisi değil? (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Sonunda çıktı ağızdaki bakla (02 Kasım 2011 - Çarşamba)
Cumhurbaşkanı ?es? geçilir mi? (01 Kasım 2011 - Salı)
Hoş geldin Gülşen Öğretmen? Ve elveda! (31 Ekim 2011 - Pazartesi)
Acı imtihan: Deprem! (29 Ekim 2011 - Cumartesi)
Okuma yazma bilmek! (28 Ekim 2011 - Cuma)
Kürtlere açık mektup(2) (26 Ekim 2011 - Çarşamba)
Kürtlere açık mektup(1) (26 Ekim 2011 - Çarşamba)
Güroymak Norşin olunca? (24 Ekim 2011 - Pazartesi)
?Yeni Asya?nın Avrupa Hastalığı (22 Ekim 2011 - Cumartesi)
Pusula Mutfak (20 Ekim 2011 - Perşembe)
Eller giderken aya? (18 Ekim 2011 - Salı)
Sendikanın müthiş(!) sınav öngörüsü (17 Ekim 2011 - Pazartesi)
Konsolosa diz çöktüren Türk (17 Ekim 2011 - Pazartesi)
Otağlara geri mi dönsek? (14 Ekim 2011 - Cuma)
?Aile?ye sahip çıkmak gerek (13 Ekim 2011 - Perşembe)
Bu park sorunu adamı öldürür (11 Ekim 2011 - Salı)
İsteyen isteyene? (11 Ekim 2011 - Salı)
Çanakkale yolunda bir grup vefakâr insan (10 Ekim 2011 - Pazartesi)
Öğretmenler bombalanıyor(muş)! (08 Ekim 2011 - Cumartesi)
ER MEYDANINDA DEVEKUŞU MİSALİ... (07 Ekim 2011 - Cuma)
?Çözüm? derken? (06 Ekim 2011 - Perşembe)
Yalan yanlış yemin kabul olur mu? (05 Ekim 2011 - Çarşamba)
Yönettiği şehirden nefret edenler! (04 Ekim 2011 - Salı)
Cezaevinden cenaze izni (03 Ekim 2011 - Pazartesi)
Kaçırılan öğretmenlerin ortak noktası (01 Ekim 2011 - Cumartesi)
Milletvekilleri dokunulmaz mıdır? (29 Eylül 2011 - Perşembe)
Kahrolsun PKK! (28 Eylül 2011 - Çarşamba)
MKE?ye personel alımı meselesi(2) (27 Eylül 2011 - Salı)
MKE?ye personel alımı meselesi(1) (26 Eylül 2011 - Pazartesi)
Aşk kadın işidir (24 Eylül 2011 - Cumartesi)
Kim bu adamlar? (23 Eylül 2011 - Cuma)
N?oluyoruz yaaa! (22 Eylül 2011 - Perşembe)
İran PJAK?ı bitirmiş diyorlar? (21 Eylül 2011 - Çarşamba)
Yine eğitim, yine ayar (20 Eylül 2011 - Salı)
Fenerbahçe?ye garezi olanlara? (19 Eylül 2011 - Pazartesi)
Kendimi Bildim Bileli... (17 Eylül 2011 - Cumartesi)
Devlet, Kara Harekâtına; BDP, Apo?ya? (16 Eylül 2011 - Cuma)
Duyduk duymadık demeyiiiiinnnnn? (15 Eylül 2011 - Perşembe)
İran?ın kuyruğu sıkışınca (14 Eylül 2011 - Çarşamba)
11 Eylül ve BOP ?un yeni basamağı (13 Eylül 2011 - Salı)
Kırıkkale?nin ?Çay Ocakları? (12 Eylül 2011 - Pazartesi)
?Gelin canlar bir olalım? (10 Eylül 2011 - Cumartesi)
PKK?nın eylem mekânları (09 Eylül 2011 - Cuma)
Rahmi Pehlivanlı?yı anıyoruz(!) (08 Eylül 2011 - Perşembe)
Üniversite kayıtları ve başörtüsü sorunu (07 Eylül 2011 - Çarşamba)
Şehirleş-me ve Kırıkkale(2) (06 Eylül 2011 - Salı)
Şehirleş-me ve Kırıkkale(1) (05 Eylül 2011 - Pazartesi)
Kırıkkale ve Sanat (03 Eylül 2011 - Cumartesi)
Somali sömürüsü! (02 Eylül 2011 - Cuma)
30 Ağustos: İlahi uyarı! (29 Ağustos 2011 - Pazartesi)
Manzarası deniz mi, orman mı? (27 Ağustos 2011 - Cumartesi)
Dünyayı yeniden yaratamazsınız! (26 Ağustos 2011 - Cuma)
?Nasıl yönetilmeye layıksanız?? (25 Ağustos 2011 - Perşembe)
Teröristi dağda aramak (24 Ağustos 2011 - Çarşamba)
Şanslı(!) Masa (23 Ağustos 2011 - Salı)
?Psikolojik Savaşı? bilmiyor muyuz? (22 Ağustos 2011 - Pazartesi)
17 Ağustos 1989(3) (20 Ağustos 2011 - Cumartesi)
17 Ağustos 1989(2) (19 Ağustos 2011 - Cuma)
17 Ağustos 1989(1) (18 Ağustos 2011 - Perşembe)
Kadransız saatin akrep ve yelkovanı (17 Ağustos 2011 - Çarşamba)
Başlıksız bir yazı (16 Ağustos 2011 - Salı)
ABD?de idam, bizde İnsan Hakları (15 Ağustos 2011 - Pazartesi)
?Ey güzel Allah`ım, verdikçe veriyorsun!..? (13 Ağustos 2011 - Cumartesi)
Hem cebimiz hem de gönlümüz zengin (12 Ağustos 2011 - Cuma)
Bu dünya mı, öbür dünya mı? (11 Ağustos 2011 - Perşembe)
Yalnızca ?çay partisi? mi? (10 Ağustos 2011 - Çarşamba)
Bir havuzumuz var(dı)? (09 Ağustos 2011 - Salı)
?Ama?sı maması yok Selocuğum! (08 Ağustos 2011 - Pazartesi)
Film gibi (07 Ağustos 2011 - Pazar)
?Or? kalmadı ?Kor? verelim! (05 Ağustos 2011 - Cuma)
Terör oruç tutmaz! (03 Ağustos 2011 - Çarşamba)
Bir kere düşmeye gör (02 Ağustos 2011 - Salı)
İhtilaller, ülkücüler ve solcular (01 Ağustos 2011 - Pazartesi)
?Acun?un parası, züğürdün çenesi mevzuu (30 Temmuz 2011 - Cumartesi)
Terörü kim bitirir: Asker mi, polis mi?(1) (28 Temmuz 2011 - Perşembe)
Eğitimde biz de varız (27 Temmuz 2011 - Çarşamba)
İyi ki varsın Türk Polisi (26 Temmuz 2011 - Salı)
Bir küçücük cezveyim? (25 Temmuz 2011 - Pazartesi)
Bir nefeslik mola (01 Temmuz 2011 - Cuma)
Önce Musul-Kerkük, şimdi de Halep(2) (30 Haziran 2011 - Perşembe)
Önce Musul-Kerkük, şimdi de Halep(1) (28 Haziran 2011 - Salı)
Ö(öööfff)SYM (27 Haziran 2011 - Pazartesi)
Ama onların ?Öc-alanı? yok ki! (26 Haziran 2011 - Pazar)
Namazda gözü olmayanın? (25 Haziran 2011 - Cumartesi)
?Yeni-yemin?im yemin olsun! (24 Haziran 2011 - Cuma)
Tehdit Demokrasisi (22 Haziran 2011 - Çarşamba)
Osmanlı Kürdistanı Meselesi (22 Haziran 2011 - Çarşamba)
Bu ne gerginlik yahu? (20 Haziran 2011 - Pazartesi)
Angelina Hatay?da ne arar? (18 Haziran 2011 - Cumartesi)
?Üç Hilâlin? dayanılmaz cazibesi! (16 Haziran 2011 - Perşembe)
Sonun başlangıcı (16 Haziran 2011 - Perşembe)
Topçu görevini tamamladı(mı)? (14 Haziran 2011 - Salı)
Hepsi de boş laf; işin sonu Apo?ya af! (13 Haziran 2011 - Pazartesi)
Ne ayaksın sen? (13 Haziran 2011 - Pazartesi)
Bölücülük yapmamak hata imiş! (08 Haziran 2011 - Çarşamba)
Dil eğitiminde yeni atılım (07 Haziran 2011 - Salı)
?Enflasyon mu? Enflasyon ne gezer la bazarda!? (06 Haziran 2011 - Pazartesi)
Sibel Üresin? ABD Desteklesin (04 Haziran 2011 - Cumartesi)
Avazım çıktığı kadar susmak istiyorum! (01 Haziran 2011 - Çarşamba)
Mümtaz`ermiş! (01 Haziran 2011 - Çarşamba)
Bu ne cüret? (30 Mayıs 2011 - Pazartesi)
Muhafaza?kâr? toplum (29 Mayıs 2011 - Pazar)
Hedefe varan her yol mubah (mı?) (27 Mayıs 2011 - Cuma)
Etkinin doğurduğu tepki (25 Mayıs 2011 - Çarşamba)
Tarihî seçime doğru (25 Mayıs 2011 - Çarşamba)
Bir başkadır boz toprağın yeşili (24 Mayıs 2011 - Salı)
Tabela kıtlığı mı var? (23 Mayıs 2011 - Pazartesi)
Bakın ?Püskevit? ne işe yaradı? (19 Mayıs 2011 - Perşembe)
?Afedersin bebek, sollamam gerek!? (19 Mayıs 2011 - Perşembe)
Kırmızı Çizgilerimiz silindi mi? Yoksa? (18 Mayıs 2011 - Çarşamba)
Mustafa Sandal?ın yeni kaseti! (15 Mayıs 2011 - Pazar)
Merdiven altı çay ocakları (11 Mayıs 2011 - Çarşamba)
NE GÜZEL? (10 Mayıs 2011 - Salı)
?Güzel şeyler olacaktı? ya? (09 Mayıs 2011 - Pazartesi)
Ana ?Hak?tır, sen bu sırra erdin mi? (08 Mayıs 2011 - Pazar)
Bu nasıl bir telsiz konuşması? (06 Mayıs 2011 - Cuma)
Üslup, tavır, siyaset (05 Mayıs 2011 - Perşembe)
Bir varmış, bir yokmuş: Usame Bin Ladin (04 Mayıs 2011 - Çarşamba)
Her şey serbest; bir şey hariç! (03 Mayıs 2011 - Salı)
Nihal Atsız ve ?Bozkurtlar? (03 Mayıs 2011 - Salı)
1 Mayıs ?Atatürk?ün Omzuna Basma Bayramı? (02 Mayıs 2011 - Pazartesi)
CIA?set gereği mi? (30 Nisan 2011 - Cumartesi)
Ben de az ?çılgın? değilmişim! (28 Nisan 2011 - Perşembe)
Hanefi Avcı?nın iddiaları ve? (28 Nisan 2011 - Perşembe)
?Özel? Harekât (27 Nisan 2011 - Çarşamba)
Allah belanızı versin! (26 Nisan 2011 - Salı)
Sınavlarda da bölündük! (24 Nisan 2011 - Pazar)
Hak böyle mi aranıyormuş? (22 Nisan 2011 - Cuma)
Türklüğü hakaret sayanı? (22 Nisan 2011 - Cuma)
ÖSe?YeMe? (21 Nisan 2011 - Perşembe)
Halo Ağanın peştemali (20 Nisan 2011 - Çarşamba)
İbadet ve duanın dili (18 Nisan 2011 - Pazartesi)
Sehven Türkiyem, sehven! (15 Nisan 2011 - Cuma)
444?lere dikkat! (14 Nisan 2011 - Perşembe)
Ellere var da bize yoh mi? (13 Nisan 2011 - Çarşamba)
?118? Çıldırtma Hattı (12 Nisan 2011 - Salı)
?Yafidi? tohumu! (11 Nisan 2011 - Pazartesi)
İmralı dokunulmazlığı (08 Nisan 2011 - Cuma)
Mod-medyan (07 Nisan 2011 - Perşembe)
Dürüst vatandaş kızgın! (07 Nisan 2011 - Perşembe)
Öğrencileri Salak Yerine Koyma Meselesi (04 Nisan 2011 - Pazartesi)
Kimseyi zorla tutmuyoruz ki! (01 Nisan 2011 - Cuma)
İdamlıkların infazı gecikmesin ama!.. (31 Mart 2011 - Perşembe)
Kaletepe ve Sanayi?de oturuyorsanız? (30 Mart 2011 - Çarşamba)
Anguslar ?and the others?* (29 Mart 2011 - Salı)
Hem bile bile çıplak hem de küstah (28 Mart 2011 - Pazartesi)
Şehirde Dağ Havası (26 Mart 2011 - Cumartesi)
Nevruz ve ?Sarı-Kırmızı-Yeşil? (2) (23 Mart 2011 - Çarşamba)
Üzüm yenilmeyecek tarafta olmam! (19 Mart 2011 - Cumartesi)
Kutlu yol: Öğretmen Liseleri (17 Mart 2011 - Perşembe)
Türkiye?yi ihmal vurmuştu; Japonya?yı ise? (16 Mart 2011 - Çarşamba)
Bu kez bari haklı çıkmasaydım! (15 Mart 2011 - Salı)
?Star?ın ?Yeni Türkiye?si (14 Mart 2011 - Pazartesi)
Siyasetçiler hep böyle kalsalar ya? (12 Mart 2011 - Cumartesi)
Şapkayı önüne koyabilmek (09 Mart 2011 - Çarşamba)
Ölüsüne!.. Dirisine!.. (08 Mart 2011 - Salı)
Küfür rayiç bedelleri (05 Mart 2011 - Cumartesi)
Bayraksız, başbakan cenazesi! (04 Mart 2011 - Cuma)
Çınarlar ayakta ölüyor (03 Mart 2011 - Perşembe)
Öğretmen ne iş yapar? (02 Mart 2011 - Çarşamba)
Tasarruf, ?Özel Tüketim? midir? (01 Mart 2011 - Salı)
Memurun Şarkısı: Türk Eğitim-Sen (28 Şubat 2011 - Pazartesi)
Libya dünyanın neresinde? (26 Şubat 2011 - Cumartesi)
?At?ın beni ?Deniz?lere (25 Şubat 2011 - Cuma)
Vay anguslar vay! (24 Şubat 2011 - Perşembe)
Kukla Tiyatrosu: Ortadoğu (23 Şubat 2011 - Çarşamba)
Cıngarcıbaşının ettiklerine bakın! (22 Şubat 2011 - Salı)
Amerikan aksanıyla demokrasi(!) dersi (21 Şubat 2011 - Pazartesi)
Tehlikenin farkında mısınız? (18 Şubat 2011 - Cuma)
Dinlenmemek gerek! (18 Şubat 2011 - Cuma)
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir? (17 Şubat 2011 - Perşembe)
Sevgililer Günü: 13-14-15 Şubat!!! (16 Şubat 2011 - Çarşamba)
Bitkilerle ?Tedavi?(2) (15 Şubat 2011 - Salı)
Bitkilerle ?Tedavi?(1) (14 Şubat 2011 - Pazartesi)
100 Yıllık ?Türk Yurdu? (12 Şubat 2011 - Cumartesi)
Başka dergâh arama! (11 Şubat 2011 - Cuma)
Vakit, Özbek?e vefa vaktidir(2) (10 Şubat 2011 - Perşembe)
Vakit, Özbek?e vefa vaktidir(1) (09 Şubat 2011 - Çarşamba)
Ali Dedelioğlu nasıl başkan seçilmişti? (03 Şubat 2011 - Perşembe)
?, kaşımaya devam! (02 Şubat 2011 - Çarşamba)
Pusulanızı şaşırmayın sakın! (02 Şubat 2011 - Çarşamba)
Cumhuriyete kurban ver(mişiz)!!! (01 Şubat 2011 - Salı)
Bu milletin başka işi yok mu? (31 Ocak 2011 - Pazartesi)
Bu da velilerin karnesi? (28 Ocak 2011 - Cuma)
Bir gece ansızın gelebiliriz! (27 Ocak 2011 - Perşembe)
Rezalet sanal(mış)! (27 Ocak 2011 - Perşembe)
Dil konuşuyor da... (26 Ocak 2011 - Çarşamba)
Salla bidenem salla! (25 Ocak 2011 - Salı)
Eskiye rağbet olsaydı? (24 Ocak 2011 - Pazartesi)
Bir de bu gözle baksak? (6) (22 Ocak 2011 - Cumartesi)
Bir de bu gözle baksak? (5) (21 Ocak 2011 - Cuma)
Bir de bu gözle baksak? (4) (20 Ocak 2011 - Perşembe)
Bir de bu gözle baksak? (3) (18 Ocak 2011 - Salı)
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Siyaset
Gündem
Ekonomi
Yaşam
Türkiye
Sağlık
3. Sayfa
Teknoloji
Magazin
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar